ΥΠΕΣ: Έκδοση αναμορφωμένων πινάκων διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018

Σας γνωρίζουμε ότι στα ΦΕΚ 2320/τ. Γ’/11-12-2019, 2305/τ. Γ ́/09-12-2019 και 2306/τ.Γ ́/09-12-2019 δημοσιεύτηκαν οι αναμορφωμένοι πίνακες διοριστέων / προσληπτέων, κατηγοριών ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ αντίστοιχα, για την κάλυψη θέσεων τακτικού προσωπικού σε ανταποδοτικές υπηρεσίες των ΟΤΑ α ́ βαθμού (Δήμους, Συνδέσμους ΟΤΑ) καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ.

Οι αναμορφωμένοι πίνακες διαμορφώθηκαν από το ΑΣΕΠ, στο πλαίσιο της εξέτασης διαπιστώσεων των φορέων διορισμού και αιτήσεων θεραπείας υποψηφίων.

Επισημαίνουμε ότι, στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, δεν επέρχεται καμία μεταβολή.

Στις λοιπές κατηγορίες ΠΕ, ΔΕ και ΥΕ προκύπτουν οι εξής αλλαγές:

– Διαγράφονται από τον αρχικό πίνακα διοριστέων / προσληπτέων υποψήφιοι

– Εγγράφονται στον πίνακα διοριστέων / προσληπτέων υποψήφιοι

– Διατίθενται για διορισμό / πρόσληψη υποψήφιοι με αλλαγή στα χαρακτηριστικά της θέσης (φορέας διορισμού, κωδικός θέσης, εντοπιότητα, ειδική βαθμολογία) στην οποία είχαν διατεθεί αρχικά και

– Διορθώνονται στοιχεία ταυτότητας διοριστέων.

Ενόψει των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα εξής:


Για τη συνέχεια, πατήστε ΕΔΩ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ