ΥΠΕΣ: Χορήγηση αναρρωτικών αδειών σε υπαλλήλους

Κατόπιν γνωστοποίησης στην Υπηρεσία μας περιπτώσεων καθυστερήσεων, ακόμη και πολύμηνων, κατά την αποστολή από τις οικείες Διευθύνσεις Προσωπικού στις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση γνωματεύσεων και τη χορήγηση αναρρωτικών αδειών στους υπαλλήλους κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 56 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να μεριμνούν για την άμεση διαβίβαση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες κατά περίπτωση υγειονομικές επιτροπές προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις στην έκδοση των γνωματεύσεων και την έγκριση χορήγησης των αιτούμενων αναρρωτικών αδειών, οι οποίες αναιρούν κατ’ ουσίαν τον σκοπό θέσπισης της διαδικασίας παραπομπής σε υγειονομικές επιτροπές.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 56 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) οι ίδιοι οι υπάλληλοι, σε περίπτωση ασθένειας τους, έχουν υποχρέωση έγκαιρης ενημέρωσης της Υπηρεσίας τους,ήτοι εντός επτά ημερών από την απουσία τους λόγω ασθένειας, η ενημέρωση δε περί αδυναμίας του υπαλλήλου προσέλευσης στην υπηρεσία λόγω ασθένειας, σύμφωνα με την παρ. 1, πρέπει να γίνεται την ίδια ημέρα.

Επιπλέον, οι υπάλληλοι έχουν υποχρέωση υποβολής της σχετικής αίτησης μετά των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου στη συνέχεια οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού να είναι σε θέση να επεξεργαστούν εντός ευλόγου χρόνου τις σχετικές αιτήσεις και να προβούν στις δέουσες ενέργειες.Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να διαπιστωθούν οι ενδεχόμενες αιτίες καθυστέρησης έγκρισης χορήγησης αναρρωτικών αδειών με σκοπό τη βελτίωση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου,παρακαλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού ανά περίοδο έξι (6) μηνών να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση hrm@ydmed.gov.grγια ταεξής, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα πίνακα:


Για τη συνέχεια της εγκυκλίου, πατήστε ΕΔΩ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ