ΥΠΕΣ: Έλεγχος τήρησης ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ΝΠΔΔ

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υπαλληλικός Κώδικας) που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3528/2007, «ο υπάλληλος παρέχει την εργασία του μέσα στον οριζόμενο από τις κείμενες γενικές ή ειδικές διατάξεις χρόνο».

Ειδικότερα, με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 απόφαση (Β’ 769), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/14757/25.7.2011 (Β΄1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ισχύει, καθιερώθηκαν οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και ορίστηκαν πέντε (5) επιλογές ωρών προσέλευσης και αποχώρησης αυτών και η σχετική διαδικασία επιλογής.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 1157/1981 δίνεται στον νυν αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών η δυνατότητα να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα στους άλλους Υπουργούς:

α) για κατά παρέκκλιση καθορισμό του ημερήσιου ωραρίου εργασίας ή

β) για τον περιορισμό της δυνατότητας επιλογής διαφορετικών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης, για τις υπηρεσίες των Υπουργείων, των οποίων προΐστανται και για τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Επιπλέον, όπως διευκρινίζεται και στην αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με την ως άνω διαδικασία μπορεί να περιορισθεί η δυνατότητα επιλογής ωραρίου ή και να εξαλειφθεί, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως εύρυθμης λειτουργίας της υπηρεσίας, καλύτερης εξυπηρέτησης του κοινού, ασφάλειας των εγκαταστάσεων, εξοικονόμησης πόρων κ.λπ. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι αποδεκτό, π.χ. υπάλληλοι να επιλέγουν ωράριο που δεν καλύπτει όλες τις ώρες που πρέπει να λειτουργεί, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει, μια υπηρεσία, ή μια υπηρεσιακή μονάδα.

Όσον αφορά το προσωπικό των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των ΟΤΑ και λοιπών ΝΠΔΔ της χωρικής τους αρμοδιότητας, ο περιορισμός της δυνατότητας επιλογής διαφορετικών ωρών προσέλευσης και αποχώρησης και γενικότερα ο κατά παρέκκλιση καθορισμός τους, γίνεται με απόφαση του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (σχετική η αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/22088/3-11-2011 εγκύκλιος, ΑΔΑ: 45ΒΖΧ-Ρ2Λ).

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι η μη τήρηση του ωραρίου από τον υπάλληλο και η παράλειψη του προϊσταμένου να ελέγχει την τήρησή του συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με τη διάταξη της περ. κζ’ της παρ. 1 του άρθρου 107 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει, επισημαίνονται τα εξής:


Για τη συνέχεια της εγκυκλίου, πατήστε ΕΔΩ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ