Η ΚΥΑ με την 4μηνη παράταση της «κοινωφελούς» μέσω ΟΑΕΔ

Υπογράφηκε η ΚΥΑ με την οποία δίνεται 4μηνη παράταση στους εργαζόμενους του προγράμματος «κοινωφελούς εργασίας» του ΟΑΕΔ.

Είναι φανερό ότι η παράταση έχει καθαρά προεκλογικό χαρακτήρα από μια κυβέρνηση που προσπαθεί να εκμαιεύσει ψήφους εκμεταλλευόμενη την μεγάλη ανάγκη των ανέργων για εργασία και για επιβίωση.

Το ζητούμενο των εργαζομένων στο πρόγραμμα «Κοινωφελούς Εργασίας» αλλά και με όλες τις άλλες ελαστικές σχέσεις εργασίας που έχουν επινοήσει οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ,ΝΔ και ΚΙΝΑΛ(ΠΑΣΟΚ) δεν είναι οι δύο – τρεις επιπλέον μήνες παράτασης της εκμετάλλευσης τους με πενιχρούς μισθούς και χωρίς δικαιώματα και μετά ξανά στον Καιάδα της Ανεργίας. Αυτό που απαιτούν είναι μόνιμη και σταθερή εργασία με ίσα δικαιώματα για όλους.

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ, οι υπουργοί Εσωτερικών, Αντώνης Ρουπακιώτης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Παιδείας, Κώστας Γαβρόγλου, οι αναπληρωτές υπουργοί Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώ Φωτίου, και οι υφυπουργοί Εργασίας, Κώστας Μπάρκας, και Οικονομίας & Ανάπτυξης, Στάθης Γιαννακίδης, αποφασίζουν:

Την τροποποίηση της με 8.7847/25.07.2018 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με τίτλο: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» (Β ́ 3013) ως εξής:

  1. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 5 ως εξής:«5. Η παρούσα δράση επεκτείνεται, μετά το πέρας της, για διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών. Η επέκταση θα καλυφθεί από πόρους του ΟΑΕΔ και του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Αναφορικά με τη χρηματοδότηση μέσω του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ και για την ομαλή εκτέλεση του συνεχιζόμενου έργου, το Τεχνικό Δελτίο ένταξης υπογράφεται στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Πρότασης» από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων (ΓΓΔΚΑΠ) του ΥΠΕΚΑΑ και στη στήλη «Υπηρεσία και Υπεύθυνος Φορέα Υλοποίησης» από τον ΟΑΕΔ. Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγηθεί προσκομίζοντας τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις δικαιολογητικά. Ο ΟΑΕΔ έχει τη συνολική ευθύνη υλοποίησης του έργου σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.».
  2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μετά το πέρας της ως άνω οκτάμηνης διάρκειας απασχόλησης, οι ωφελούμενοι συνεχίζουν να απασχολούνται για επιπλέον τέσσερις (4) μήνες, υπό τους ίδιους όρους οι οποίοι ορίζονται στην ήδη εκδοθείσα σχετική δημόσια πρόσκληση, και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα.».
  3. Στην περίπτωση ωφελουμένων των οποίων σύμβαση τους έχει λήξει πριν την δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι τελευταίοι επανατοποθετούνται στις θέσεις τους από την έναρξη του άρθρου 1 της παρούσας, για όλο το χρονικό διάστημα της τετράμηνης επέκτασης του προγράμματος.
  4. Κατά τα λοιπά ισχύει η 8.7847/25.07.2018 (Β ́ 3013) υπουργική απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιουνίου 2019


ΕΔΩ το ΦΕΚ 2466Β/2019.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ