Χωρίς ασφαλιστικές κρατήσεις νυχτερινά και υπερωρίες

Όπως διευκρινίζεται, σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας με Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.22892/608 – 19/6/2019 οι αποζημιώσεις που προέρχονται από υπερεργασία (νυχτερινά, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών κλπ) δεν υπόκεινται, από την 1η Ιουλίου 2018, σε εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Πιο συγκεκριμένα η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει:

«Στις διατάξεις του αρ. 20 περ. Β του ν. 4354/2015, όπως ισχύει, προβλέπεται η καθιέρωση εργασίας με αποζημίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση.

Σας γνωρίζουμε ότι οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν υπόκεινται από 1.07.2018 (ημερομηνία έναρξης ισχύος της εγκυκλίου Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 – ΑΔΑ: 7ΑΛ2465Θ1Ω- Α46)σε εισφορές κλάδου κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης.

Σημειώνεται, ότι για τους έως 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η εισφορά υπέρ του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του ΕΤΕΑΕΠ, εξακολουθεί να υπολογίζεται στην βάση των πάσης φύσεως ακαθάριστων αποδοχών, επιδομάτων και αποζημιώσεων, από οποιαδήποτε αιτία κι αν προέρχονται.

Ευνόητο είναι, ότι οδηγίες που έχουν δοθεί με σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας μας προς μεμονωμένους φορείς του Δημοσίου έως και την κοινοποίηση του παρόντος, αναφορικά με τη διενέργεια ασφαλιστικών κρατήσεων επί των ανωτέρω αποζημιώσεων, δεν θα εφαρμοστούν.»

ΕΔΩ η εγκύκλιος.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ