Η νέα ΚΥΑ για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων στους ΟΤΑ (ΦΕΚ)

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων στους OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών. Η ΚΥΑ προβλέπει την παροχή των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), την παροχή του γάλακτος, τα μέτρα προληπτικής ιατρικής, καθώς και

i)οδηγό γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου για κάθε θέση εργασίας, χώρο, αντικείμενο εργασίας και για κάθε ειδικότητα/κλάδο, ως ελάχιστο περιεχόμενο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου που πρέπει να πραγματοποιούν οι OTA α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών,

ii) υπόδειγμα γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, με ελάχιστο περιεχόμενο και καταγραφή για τη θέση του συνοδού απορριμματοφόρου και

iii) πρότυπο συγκριτικής αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας και ασφάλειας της εργασίας στην τοπική αυτοδιοίκηση.


Το ΦΕΚ με την νέα ΚΥΑ ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ