Για απόφαση κατανομής στο ΥΠ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι «προσωρινοί» του αρθ.82 του Ν.4483/2017

Το Υπουργείο Εσωτερικών από τις 25/4/2019 και με αρ. πρωτ. 32139 έχει αποστείλει έγγραφο προς τους Δήμους όπου τους ζητά εντός 10 ημερών να απαντήσουν αν οι διοριστέοι σύμφωνα με τους πίνακες που δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 627/Γ’/22-4-2019 θα τοποθετηθούν σε ανταποδοτικές ή μη ανταποδοτικές υπηρεσίες προκειμένου για να ολοκληρωθεί η διαδικασίας διορισμού τους εκδοθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης η σχετική απόφαση κατανομής.

Διευκρινίζει ωστόσο ότι οι διοριστέοι των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ που θα καταλάβουν θέσεις σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΔΕΝ χρειάζεται απόφαση κατανομής και η διαδικασία διορισμού μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα, σε αντίθεση με αυτούς που θα καταλάβουν θέσεις σε μη ανταποδοτικές υπηρεσίες όπου για την ολοκλήρωση του διορισμού τους είναι απαραίτητη η απόφαση κατανομής της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Τα κύρια σημεία του εγγράφου αναφέρουν:

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 627/Γ/22-4-2019 δημοσιεύθηκαν πίνακες διοριστέων (κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ) για την κάλυψη οργανικών θέσεων στους ΟΤΑ α’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών, από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και απασχολήθηκε σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (άρθρο 82 του ν. 4483/2017).

Α. Εννέα (9) διοριστέοι κατηγορίας ΠΕ και και είκοσι επτά (27) διοριστέοι κατηγορίας ΤΕ, των οποίων η διαδικασία διορισμού θα ολοκληρωθεί αφού προηγουμένως εκδοθεί η απόφαση του κατανομής της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, παρ.5 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, καθώς και στην ανωτέρω 1 ΠΔ/2018 Ανακοίνωση- Πρόσκληση του ΑΣΕΠ (σελ. 1141).

Β. Πενήντα οκτώ (58) διοριστέοι κατηγορίας ΔΕ και σαράντα εννέα (49) διοριστέοι κατηγορίας ΥΕ, για τους οποίους επισημαίνεται ότι:

Εφόσον οι θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν ανήκουν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα , βάσει του άρθρου 7 του ν. 4368/2016 εξαιρούνται της έκδοσης  απόφασης κατανομής και η διαδικασία διορισμού τους μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα

Εφόσον οι θέσεις τις οποίες καταλαμβάνουν δεν ανήκουν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, απαιτείται όπως και στην περίπτωση (Α) έκδοση απόφασης κατανομής.

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση κατανομής (για όσες θέσεις είναι αναγκαίο ) , παρακαλούνται οι Δήμοι στους οποίος απευθύνεται το παρόν να μας γνωρίσουν ( και για τα Νομικά τους Πρόσωπα), εντός δέκα (10) ημερών :

-Ποιες από τις θέσεις κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ του εν λόγω πίνακα διοριστέων ανήκουν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, αναφέροντας κλάδο /ειδικότητα, κωδικό θέσης και Υπηρεσία όπου θα τοποθετηθεί ο διοριστέος.

-Τις λοιπές θέσεις κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ οι οποίες δεν ανήκουν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, αναφέροντας κλάδο /ειδικότητα και κωδικό θέσης.

Το έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ