Μετατάξεις υπαλλήλων με μεταφορά θέσης.

grafeio

Σε απάντηση εγγράφου της ΠΟΕ-ΟΤΑ, σχετικά με τις μετατάξεις, το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρει τα εξής:

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 παρ. 5 του ν. 4024/2011, «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής επιτρέπεται η μετάθεση ή μετάταξη υπαλλήλου, περιλαμβανομένων των μετατάξεων των άρθρων 69, 70 και72 του Υπαλληλικού Κώδικα, και χωρίς να υπάρχει κενή οργανική θέση στην υπηρεσία, τον κλάδο ή τον φορέα που μετατάσσεται ή μετατίθεται, με ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλληλος.». Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.48/49/οικ. 25958/15.12.2011 (ΑΔΑ: 45ΨΟΧ-ΚΕΘ) εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας, « Η εν λόγω διάταξη αφορά εν γένει στις μετατάξεις που διενεργούνται είτε με γενικές είτε με ειδικές διατάξεις.».

               Περαιτέρω, οι διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, ορίζουν «1. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός/πρόσληψη προσωπικού, μόνιμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στις δημόσιες υπηρεσίες, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους Ο.Τ.Α, α* και β’ βαθμού, εφόσον στον οικείο φορέα δεν υφίσταται αντίστοιχη κενή οργανική θέση…. 4. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά θέματα προηγούμενων παραγράφων καταργείται από τη δημοσίευση του παρόντος.».

Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένου ότι οι ως άνω διατάξεις για τη μετάταξη με μεταφορά θέσης εξακολουθούν και ισχύουν, και είναι διακριτές από αυτές του άρθρου 33 του ν. 4305/2014 που αφορούν διορισμό/πρόσληψη προσωπικού, άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι δεν υφίσταται ζήτημα τυπικής ισχύος αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων που έχουν διενεργηθεί με μεταφορά της θέσης τους, λόγω μη ύπαρξης κενών οργανικών. Εντούτοις, η Υπηρεσία μας έχει προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν ανακύψει μετά την έκδοση των Πράξεων Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τέλος, όσον αφορά τη δυνατότητα διενέργειας μετάταξης υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των Ο.Τ.Α, α’ βαθμού, από ειδικότητα σε άλλη ειδικότητα της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας κατ’ εφαρμογή του άρθρου 45 παρ. 5 του ν. 3979/2011, αρμόδια να σας απαντήσει είναι η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προς την οποία κοινοποιείται το ως άνω σχετικό έγγραφό σας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ