Σχολικοί Φύλακες: Με (Ν)τροπολογία η συγκυβέρνηση τους ζητάει και τα «ρέστα» …

ntropi 1

Σε ένα επικοινωνιακό κρεσέντο «φιλεργατικότητας» το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Βενιζέλος, αυστηρά όμως μέσα στο πλαίσιο της μνημονιακής πολιτικής που τους έχει επιβάλει η τρόικα και η Ε.Ε, συνεχίζουν τον εμπαιγμό και την απαξίωση προς το θεσμό του Σχολικού Φύλακα και των εργαζομένων.

Με μία τροπολογία πραγματικά ντροπής η κυβέρνηση, εξαντλώντας όλο τον κυνισμό της, ζητάει από τους εργαζόμενους που με τον πιο βίαιο και αυταρχικό τρόπο τους στέρησε το δικαίωμα στην εργασία να πληρώσουν, τώρα που δεν έχουν κανένα εισόδημα, τις ασφαλιστικές εισφορές προκειμένου να αναγνωριστούν συνταξιοδοτικά τα 5 (!) χρόνια της … «μαθητείας» τους.

 Να θυμίσουμε στην κυβέρνηση που έχει επιλεκτική απώλεια μνήμης ότι με το Π.Δ.164 (Παυλόπουλου) που μετατράπηκαν οι συμβάσεις σε Αορίστου Χρόνου αναγνωρίστηκε στους Σχολικούς Φύλακες ότι προσέφεραν εξαρτημένη εργασία και όχι «απόκτηση εργασιακής εμπειρίας» ή «μαθητείας» όπως την είχαν βαπτίσει και όφειλε το κράτος να τους έχει πλήρως ασφαλισμένους.

Ο δε υπολογισμός της εξαγοράς σύμφωνα με την (ν)τροπολογία γίνεται με τον μισθό που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα οι Σχολικοί Φύλακες τον Ιούνιο του 2013 και όχι με τις αποδοχές που ελάμβαναν την περίοδο 2001-2006 που ήταν ενταγμένοι στην ΕΕΤΑΑ με το συνολικό κόστος εξαγοράς να ανέρχεται στις 11.000ευρώ περίπου για τον κάθε εργαζόμενο και 180-200ευρώ η μηνιαία δόση περίπου.

Τα επικοινωνιακά τερτίπια της παραπαίουσας κυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου δεν βρίσκουν ανταπόκριση στους εργαζόμενους που συνεχίζουν να παλεύουν για το δικαίωμα στην εργασία – δικαίωμα στη ζωή. Ο ενιαίος αγώνας του συνδικαλιστικού κινήματος και των εργαζομένων για την ανατροπή της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής της συγκυβέρνησης, των δανειστών και της Ε.Ε. συνεχίζεται.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες

διατάξεις»

Το προσωπικό που, έως τη θέση σε ισχύ του Ν. 4172/2013, υπηρετούσε σε θέσεις ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, δικαιούται να αναγνωρίσει ως συντάξιμο, κατόπιν εξαγοράς στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους οικείους φορείς επικουρικής ασφάλισης, το χρόνο απασχόλησής του σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας δυνάμει των διατάξεων της παρ. 15 του άρθρου 20 του Ν. 2639/1998.

Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου ως συντάξιμου και μέχρι πέντε έτη κατ’ ανώτατο όριο, υποβάλλεται αίτηση στους αρμόδιους φορείς, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης του τελευταίου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Το ποσό της εξαγοράς για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του εργαζομένου μηνός Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ποσοστά εισφορών εργαζομένου και εργοδότη για τους κλάδους κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Το ποσό που προκύπτει από τον πιο πάνω υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται αντίστοιχα από τον εργαζόμενο ως ασφαλισμένο και τον οικείο Ο.Τ.Α. ως εργοδότη, είτε εφάπαξ, είτε σε δόσεις ισάριθμες με τους μήνες που αναγνωρίζονται, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι ανώτερος των εξήντα.

Ο αναγνωριζόμενος χρόνος λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή την προσαύξηση του ποσού της μόνο μετά την ολοσχερή εξόφληση του ποσού εξαγοράς, εκτός εάν υποβληθεί αίτηση για συνταξιοδότηση, οπότε οι υπολειπόμενες δόσεις παρακρατούνται από τη σύνταξη.

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου πριν την εξόφληση του οφειλομένου ποσού, το υπολειπόμενο ποσό καταβάλλεται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα, στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ρυθμίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ