Παράταση στο «έγκλημα» της «αξιολόγησης» δίνει το Υπ.Δ.Μ.Η.Δ

venizelos samaras xontros lignos

«Λίγο» οι πρώτες αντιδράσεις και η αποφασιστικότητα της ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ των εργαζομένων που εκφράστηκαν και με την απεργιακή κάλυψη της αποχής των εργαζομένων από κάθε διαδικασία και εργασία της δήθεν «αξιολόγησης» με απεργία διαρκείας που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, αποδεχόμενη την πρόταση της Μαχητικής Εργατοϋπαλληλικής Ταξικής Ανατροπής (ΜΕΤΑ) και «πολύ» ο μετριασμός (?) της επερχόμενης ήττας που φαίνεται να δέχονται τα δύο κόμματα εξουσίας Ν.Δ και ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες τριπλές εκλογικές μάχες σε δήμους, περιφέρειες και Ευρώπη, έκαναν τον υπουργό διοικητικής …απορρύθμισης να τα «μαζέψει» και να δώσει παράταση στις καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής της ανθρωποφαγικής αντίληψης «αξιολόγησης».

 Με νέα εγκύκλιο το Υπ.Δ.Μ.Η.Δ. δίνει παράταση προθεσμιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4250/2014. Συγκεκριμένα αναφέρει :

Σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501,8326/7.4.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗ3Χ-Γ7Α) εγκυκλίου με θέμα «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ν.π.δ.δ.» θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Με την προαναφερόμενη εγκύκλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4250/2014 ορίστηκαν οι αποκλειστικές προθεσμίες εντός των οποίων οφείλει να ενεργήσει η Διοίκηση αναφορικά με τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 10 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), την ανάγκη αντιμετώπισης ενδεχόμενων ερμηνευτικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης, την επικείμενη διενέργεια των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών καθώς και των ευρωεκλογών, οι σχετικές προθεσμίες για τη σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013 διαμορφώνονται ως εξής:

Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 19 Μαΐου 2014 και

Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί έως τις 18 Ιουλίου 2014.

Κατ΄ εξαίρεση για τους Ο.Τ.Α Α’ και Β’ βαθμού και λαμβάνοντας υπόψη την επικείμενη διεξαγωγή των Περιφερειακών και Δημοτικών Εκλογών:

Α. η σχετική Απόφαση επιμερισμού των ως άνω ποσοστών πρέπει να έχει εκδοθεί έως τις 30 Ιουνίου 2014 και

Β. οι Εκθέσεις αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων πρέπει να έχουν συνταχθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου 2014.

Με το πέρας των ως άνω προθεσμιών παρακαλούνται τα Υπουργεία να συγκεντρώσουν για το σύνολο των φορέων που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτά, στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προέβησαν για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για την αξιολόγηση του προσωπικού. Ειδικότερα, η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για τη συγκέντρωση των στοιχείων από τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και η Διεύθυνση Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών να συγκεντρώσει τα στοιχεία για τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία θα σταλούν και ηλεκτρονικά στο email: hrm@ydmed.gov.gr.

Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου παρακαλούνται να την κοινοποιήσουν αμελλητί σε όλους τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του φορέα καθώς και σε όλα τα ν.π.δ.δ. και υπηρεσίες που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτούς.

ΟΙ Αποκεντρωμένες Διοικήσεις παρακαλούνται να ενημερώσουν αμελλητί τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Η παρούσα εγκύκλιος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: www.ydmed.gov.gr, στη διαδρομή: Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ανθρώπινο Δυναμικό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ