Γνωμοδοτικό σημείωμα για τους Σχολικούς Φύλακες

sxolikos-fylakas

Γνωμοδοτικό σημείωμα της δικηγόρου – εργατολόγου Αθηνών κας Μαρία-Μαγδαλινή Τσίπρα στην εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ για τις ενέργειες που πρέπει να προβούν οι Σχολικοί Φύλακες με τά την ανάρτηση των οριστικών πινάκων του Α.Σ.Ε.Π.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ στην Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 Ι. Επί του ερωτήματος.

          «Μου ζητήθηκε να γνωμοδοτήσω, σχετικά με τις ενέργειες, στις οποίες μπορούν να προβούν οι Σχολικοί Φύλακες, που ενώ απασχολούνται δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, συμπεριλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ, δυνάμει των οποίων τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας κατηγορίας Υ.Ε. σε διάφορα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας καθώς και για τη συνέχιση ή μη της απασχόλησης των Σχολικών Φυλάκων, που απασχολούνται δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων μετά την πάροδο της 22ης-3-2014, τελευταίας ημέρας διάρκειας της διαθεσιμότητας».

          ΙΙ. Επί της απαντήσεως των επιμέρους ερωτημάτων.

         Α. Σχετικά με όσους Σχολικούς Φύλακες συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π.

          Στις 19 και 20-3-2014 δημοσιεύτηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης διαθέσιμων Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι τοποθετούνται σε θέσεις εργασίας σε διάφορα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας, ενώ μία ημέρα αργότερα, την 21η-3-2014, δημοσιεύτηκαν οι σχετικοί τελικοί πίνακες.

Από την ημέρα δημοσίευσης των τελικών πινάκων, άρχεται η προθεσμία ασκήσεως αιτήσεων θεραπείας από τους έχοντες έννομο συμφέρον, διαδικασία η οποία αναμένεται να είναι χρονοβόρα, εωσότου περατωθεί οριστικά, η όλη διαδικασία. Ωστόσο, ορισμένοι Σχολικοί Φύλακες αν και συμπεριλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες κατάταξης του Α.Σ.Ε.Π., απασχολούνται δυνάμει αποφάσεως ασφαλιστικών μέτρων του αρμοδίου Πρωτοδικείου, με την ειδικότητα, που είχαν προ της θέσης τους σε διαθεσιμότητα. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, έχουν εκδοθεί ακόμα και αποφάσεις τακτικών αγωγών για το θέμα.

          Όσον αφορά στους Σχολικούς Φύλακες για τους οποίους έχουν εκδοθεί αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων, αυτοί δύνανται είτε να συνεχίσουν να απασχολούνται δυνάμει της αποφάσεως έως την έκδοση αποφάσεως επί της κύριας εργατικής αγωγής τους, όπως θα εκτεθεί στη συνέχεια, είτε να παρουσιαστούν και να αναλάβουν καθήκοντα στη νέα θέση τους, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι εφεξής δεν προτίθενται να κάνουν χρήση της δικαστικής απόφασης, με την οποία διατάχθηκε προσωρινά η απασχόληση τους από τον υπόχρεο Δήμο, επιφυλασσόμενοι για την έκβαση της κύριας αγωγής τους. Στην περίπτωση των Σχολικών Φυλάκων, που απασχολούνται βάσει αποφάσεων επί αγωγών, που έχουν κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστές, η απάντηση παραμένει η ίδια καθώς οι ως άνω εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν εάν επιθυμούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ως Σχολικοί Φύλακες ή εάν επιθυμούν να απασχοληθούν στις νέες τους θέσεις εν αναμονή της τελεσιδικίας της αγωγής τους κατά του Δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι νέες θέσεις εργασίας που τους προσφέρονται αφορούν την κατηγορία Υ.Ε. και όχι Δ.Ε., ήτοι πρόκειται για υπηρεσιακή υποβάθμιση, με τις συνέπειες που αυτό έχει στη μισθολογική και εν γένει στην υπηρεσιακή τους κατάσταση και μετέπειτα εξέλιξη.

Β. Σχετικά με όσους Σχολικούς Φύλακες δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Α.Σ.Ε.Π. και υπέρ των οποίων έχουν εκδοθεί αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων.

Η απόφαση των ασφαλιστικών μέτρων, κατ’ άρθρο 695 Κ.Πολ.Δ., ισχύει προσωρινά και δεν επηρεάζει την κύρια υπόθεση, ήτοι περικλείεται από το λεγόμενο προσωρινό δεδικασμένο. Ειδικά για τα ασφαλιστικά μέτρα, που αντικείμενο είναι η εξασφάλιση του ενδίκου δικαιώματος, η διαπλαστική αυτή ενέργειά τους, επεκτείνεται έως και την οριστική διάγνωση, μέχρι δηλαδή την τελείωση της διαγνωστικής δίκης, εν τοις πράγμασι δηλαδή, μέχρι και την απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου επί της αγωγής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από το Δικαστήριο, ήτοι αν το διαταχθέν ασφαλιστικό μέτρο επεκτείνεται μέχρι την τελεσιδικία της απόφασης. Άλλως, μπορεί αυτή να πάψει να υφίσταται, εφόσον υπάρξει συμβιβασμός μεταξύ των μερών για την κύρια υπόθεση, ή εφόσον μετά το πέρας της δίκης ή την κατάργησή της με κάποιον άλλο τρόπο, παρέλθει χρονικό διάστημα 30 ημερών, όπως ορίζεται στο άρθρο 698 ΚΠολΔ.

Επομένως, εάν δεν συντρέχει κάποια από τις ανωτέρω προϋποθέσις, η απόφαση των ασφαλιστικών εξακολουθεί να έχει ισχύ, η οποία δεν παύει να υπάρχει με κανέναν άλλο τρόπο, καθώς ο νόμος δεν έχει προβλέψει διαφορετικά. Η μοναδική άλλη δυνατότητα, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 697 Κ.Πολ.Δ., είναι να υποβληθεί αίτημα από τον διάδικο, που έχει έννομο συμφέρον, προς μεταρρύθμιση ή ανάκληση, ολικά ή εν μέρει, της απόφασης, που έχει διατάξει το ασφαλιστικό μέτρο. Εάν δεν προβεί σε υποβολή αιτήσεως ανάκλησης κάποιος από τους διαδίκους, τότε η απόφαση είναι έγκυρη και ισχυρή, για όλο το χρονικό διάστημα μέχρι την περάτωση της δίκης, όπως παραπάνω εκτέθηκε (ΑΠ 1078/08, 1472/06, 618/03). Εάν δε δεν ανακληθεί, εξακολουθεί να ισχύει ως έχει, και είναι δεσμευτική για τους διαδίκους, ακόμα και αν είναι εσφαλμένη. (ΕφΑθ 4309/1992).

Από τον συνδυασμό επομένως των άρθρων 321 και 659 Κ.Πολ.Δ., προκύπτει, ότι το προσωρινό δεδικασμένο παύει να ισχύει, εφόσον υπάρξει κρίση του Δικαστηρίου για την κύρια υπόθεση ή αν δεν εκδοθεί καθόλου απόφαση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν επέρχεται αυτοδίκαιη άρση των ασφαλιστικών μέτρων, αλλά μονάχα με μεταγενέστερη δικαστική απόφαση αποδυναμώνεται αυτή και παύει να ισχύει και να δεσμεύει (Μπέης, 170, Βαθρακοκοίλης αρθ. 693, αρ. 18).

          Περαιτέρω, δεν νοείται δικονομικά η άρση μιας δικαστικής απόφασης, αυτοδικαίως, δίχως δηλαδή την ύπαρξη νεότερης απόφασης είτε που να ανακαλεί ή να μεταρρυθμίζει το διαταχθέν ασφαλιστικό μέχρι την δημοσίευση οριστικής ή τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας αγωγής, ήτοι δεν είναι δυνατό να ακυρωθεί, χωρίς καμία προηγούμενη διατύπωση, με αυτόν τον τρόπο η κρίση του Δικαστηρίου σχετικά με το δικασθέν αντικείμενο, το οποίο ο διάδικος έφερε ενώπιον του προς διάγνωση και αιτείται την παροχή της δικαστικής προστασίας (άρθρο 20 Σ).

          Εν προκειμένω, οι Σχολικοί Φύλακες, που απασχολούνται δυνάμει αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων, εκδοθεισών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ως την ημέρα έκδοσης απόφασης επί της τακτικής αγωγής τους, ανεξάρτητα από την παρέλευση της ημερομηνίας της 22ης-3-2014. Άλλωστε το Δικαστήριο διέταξε ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση των εργαζομένων μέχρι την έκδοση αποφάσεως επί της αγωγής και ουδεμία επιρροή ασκεί στην εκτελεστότητα της εν λόγω δικαστικής απόφασης η παρέλευση του χρόνου της διαθεσιμότητας, δεδομένου μάλιστα, ότι οι διατάξεις του ως άνω νόμου έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με την αυτή απόφαση του δικαστηρίου που διέταξε κατά την κρίση το κατάλληλο εξασφαλιστικό μέτρο υπέρ των Σχολικών Φυλάκων.

          ΙΙΙ. Συμπεράσματα.

          Τελείως σχηματικά οι απαντήσεις, που αρμόζουν στα ερωτήματα, που τέθηκαν είναι οι εξής: (α) όσοι Σχολικοί Φύλακες έχουν ενταχθεί στους τελικούς πίνακες κινητικότητας και παράλληλα έχουν κερδίσει αποφάσεις ασφαλιστικών μέτρων έχουν δύο επιλογές (αα) είτε να συνεχίσουν να εργάζονται βάσει των αποφάσεων αυτών αρνούμενοι την μετακίνηση τους (ββ) είτε να παρουσιαστούν στην νέα τους θέση δηλώνοντας παράλληλα στον Δήμο, ότι δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων, που τους αφορά, επιφυλασσόμενοι ωστόσο για την έκδοση απόφασης επί της κυρίας αγωγής τους.

          Οι Σχολικοί Φύλακες, οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί στους τελικούς πίνακες και έχουν κερδίσει ασφαλιστικά μέτρα, μπορούν να συνεχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κανονικά σε εκτέλεση της απόφασης του Δικαστηρίου.

          Τέλος, αναφορικά με τους Σχολικούς Φύλακες των οποίων οι υποθέσεις (σε επίπεδο ασφαλιστικών μέτρων) δεν έχουν ακόμα εκδικαστεί, ουδεμία επιρροή ασκεί η παρέλευση της 22-3-2014, δεδομένου, ότι τα σχετικά δικόγραφα έχουν κατατεθεί και εκκρεμούν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.

     Αθήνα, 21-03-2014

       Η Γνωμοδοτούσα Δικηγόρος

ΜΑΡΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ Β. ΤΣΙΠΡΑ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΕΡΓΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ