Η πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για ένταξη κατηγοριών εργαζομένων στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που δεν το λαμβάνουν σήμερα.

katharistria

Η πρόταση της ΠΟΕ-ΟΤΑ προς τα αρμόδια υπουργεία για την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας του άρθρου 15, παρ.1 του νόμου 4024/2011 μετά την ψήφιση της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 67 του νόμου 4235/2014.

Κύριοι Υπουργοί,

Με το άρθρο 67 του Ν.4235/2014 (Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Α΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 32/11-2-2014) δίνεται η εξουσιοδότηση για την έκδοση της κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα καθορίζει το Επίδομα Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας του άρθρου 15, παρ.1 του Ν.4024/2011.

Με το Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β’-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 465/24-2-2012 δημοσιεύτηκε η με αριθμ.: οικ.2/16519/0022/24-2-2012 κοινή Υπουργική Απόφαση που καθόριζε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.1 του άρθρου 15 του Ν.4024/2011, ενώ με νέα κοινή Υπουργική Απόφαση (αριθμ.: 2/31081/0022/30-4-2012) που δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 1399/30-4-2012 τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση διατηρώντας όμως τον αποκλεισμό κατηγοριών εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

 Παρ´ ότι καταθέσαμε με τα με αριθμ. πρωτ.: 104/30-1-2012 και 652/1-7-2013 έγγραφά μας αναλυτική πρόταση για τους δικαιούχους του επιδόματος, με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι αποκλείστηκαν κατηγορίες εργαζομένων που ανήκουν και στον Κ.Β.Α.Ε. του Ι.Κ.Α., όταν σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, στις ίδιες ειδικότητες με αυτές των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, με τις πιο πάνω Υπουργικές Αποφάσεις το επίδομα χορηγείται.

Αναλυτικά σας αναφέρουμε:

 1. Εργατοτεχνίτες εν γένει: Σιδηρουργοί, Υδραυλικοί, Αλουμινάδες, Ηλεκτρολόγοι, Φανοποιοί, Τεχνίτες Συντηρητές, Πρακτικοί Μηχανικοί, Εργάτες Κήπων, Τεχνίτες Κηπουροί-Δενδροκόμοι-Ανθοκηπουροί, οι απασχολούμενοι στην τοποθέτηση Υαλοπινάκων, Εργάτες και Τεχνίτες στη σήμανση των Οδών, Εργάτες και Τεχνίτες Σωληνώσεων και Σιδηροκατασκευών και οι Ηλεκτροσυγκολλητές.
 2. Οικοδομικές εργασίες: Οικοδόμοι, Τεχνίτες Οικοδόμοι, Κτίστες Πέτρας, Καλουπατζήδες, Σοβατζήδες, Κτίστες, Ξυλουργοί, Ελαιοχρωματιστές, Εργάτες οδοποιίας, Εργάτες και Τεχνίτες Ύδρευσης.
 3. Υγειονομικό προσωπικό: Τραπεζοκόμοι, Βοηθοί Μάγειροι, Μάγειροι, Οικογενειακοί Βοηθοί, Νοσηλευτές, Νοσοκόμοι, Φυσικοθεραπευτές κ.λπ.
 4. Νυχτοφύλακες, Φύλακες-Εργάτες, Εργάτες Γενικών καθηκόντων και το Εποπτικό προσωπικό της καθαριότητας.
 5. Καθαρίστριες-στές Εσωτερικών χώρων, Δημοτικών Γηροκομείων, Σχολικών Κτιρίων, Παιδικών Σταθμών, Δημοτικών Γυμναστηρίων, Κολυμβητηρίων και Γηπέδων.
 6. Εργάτες και Τεχνίτες που απασχολούνται στους Βιολογικούς καθαρισμούς και τους απασχολούμενους ανεξαρτήτως ειδικότητας στους Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, Μονάδες Επεξεργασίας και Διαλογής Απορριμμάτων και τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων.
 7. Οι Μουσικοί Πνευστών Οργάνων.
 8. Οι Εργάτες των Δημοτικών Σφαγείων.
 9. Οι Εργάτες Καθαριότητας των Δημοτικών Νεκροταφείων.
 10. Οι Καμαρώτοι-Καμαριέρες και οι Τρίφτες στα Δημοτικά Λουτρά.
 11. Οι Εργάτες και Τεχνίτες Ψεκασμού.
 12. Οι απασχολούμενοι ως Θερμαστές και Λεβητοκαθαριστές.

Κύριοι Υπουργοί,

Ο αποκλεισμός των εργαζομένων αυτών από την χορήγηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας δημιουργεί άνιση και άδικη μεταχείριση των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που ανήκουν κατά κύριο λόγο στις κατηγορίες Υ.Ε. και Δ.Ε. και οι οποίοι είδαν με το Ν.4024/2011 τις αποδοχές τους να περικόπτονται κατά 50% και να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες.

Η αποδοχή της πρότασής μας για την τροποποίηση της κοινής Υπουργικής Απόφασης θα αποτρέψει ένταση και κινητοποιήσεις των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ