ΠΟΕ-ΟΤΑ: παράνομος ο τρόπος παρακράτησης των αποδοχών των απεργών

kopsimo euro

Έγγραφο απέστειλε η ε/ε της ΠΟΕ-ΟΤΑ στα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών σχετικό με τον τρόπο περικοπής των αποδοχών των εργαζομένων στο δημόσιο κατά την διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων, συγκεκριμένα το έγγραφο αναφέρει :

Σύμφωνα με το άρθρο 37, παρ.2 του Ν.1731/1987 για την περικοπή των αποδοχών των απεργούντων υπαλλήλων, μετά την καθιέρωση του συστήματος πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας λαμβάνεται υπόψη, για κάθε εργάσιμη ημέρα, το 1/30 των καθαρών μηνιαίων αποδοχών των υπαλλήλων (μετά την αφαίρεση των κρατήσεων πλην φόρου και δανείων), καθώς και το 1/5 των ίδιων αποδοχών για την ημέρα του Σαββάτου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.3205/2003, σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, πλην της απεργίας, ο μήνας λογίζεται για τριάντα (30) ημέρες. Σε περίπτωση απεργίας ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Τα ποσά από περικοπή αποδοχών αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς από τους οποίους εκταμιεύτηκαν.

Τέλος, με τις διαδικασίες του άρθρου 23 του Ν.4024/2011 σε όλες τις περιπτώσεις αποχής των υπαλλήλων από τα καθήκοντά τους, ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες. Τα ποσά από οποιαδήποτε περικοπή αποδοχών των υπαλλήλων, Λειτουργών και ένστολων του Δημοσίου που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου αποδίδονται στους οικείους προϋπολογισμούς από τους οποίους εκταμιεύτηκαν.

Από το σύνολο των ανωτέρω διατάξεων είναι προφανές ότι η περικοπή των αποδοχών των απεργούντων υπαλλήλων θα πρέπει να γίνεται επί των καθαρών αποδοχών, όπως ορίζει η διάταξη του άρθρου 37, παρ.2 του Ν.1731/1987, η οποία παραμένει σε ισχύ, δεδομένου ότι οι μεταγενέστερες διατάξεις το μόνο που μετέβαλαν είναι ο αριθμός των εργασίμων ημερών που λογίζεται ο μήνας από 30 σε 25 ημέρες και όχι τη βάση υπολογισμού των αποδοχών πάνω στις οποίες θα πραγματοποιείται η περικοπή, δηλαδή το σύνολο των καθαρών αποδοχών.

Ωστόσο και μετά την ημερομηνία έναρξης του Ν.4024/2011 οι υπηρεσίες πραγματοποιούν κρατήσεις στο σύνολο των μικτών αποδοχών των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου και των εργοδοτικών εισφορών, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη με αριθμ. πρωτ.: οικ.2/78400/0022/14-11-2011 εγκύκλιό σας για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4024/2011.

Δεδομένου ότι ο χρόνος της απεργίας των Δημοσίων Υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος πραγματικής Δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς όμως να καταβάλλονται οι αποδοχές του χρόνου απεργίας, οι εργοδοτικές εισφορές βαρύνουν μόνο τον εργοδότη και σε  καμιά περίπτωση τον εργαζόμενο.

Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε όπως άμεσα ανακαλέσετε την παραπάνω οδηγία της εν λόγω εγκυκλίου, όπως και κάθε άλλο έγγραφό σας, καθώς δεν προβλέπεται από καμιά διάταξη Νόμου, αλλά από αυθαίρετες και αίολες δικές σας ερμηνείες. Οι δε εκκαθαριστές της μισθοδοσίας καλούνται να μην εφαρμόζουν παράνομες οδηγίες και να επιστρέψουν ΑΜΕΣΑ τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά, καθώς ο στόχος είναι προφανής: H τρομοκράτηση με κάθε τρόπο των εργαζομένων που συμμετέχουν στις απεργιακές κινητοποιήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων για την ανατροπή των αντιλαϊκών και αντεργατικών πολιτικών που εφαρμόζονται στη χώρα μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ