Η απάντηση του κ.Σταϊκούρα για το επίδομα αδείας

staikouras chr

Οι μνημονιακοί υπηρέτες προσπαθούν να βγάλουν κι απ’ τη «μύγα ξύγκι», όπου μύγα ο εργαζόμενος και να φανούν «βασιλικότεροι του βασιλέως» στις μνημονιακές εντολές που τους δίνει η τρόικα. Παρακάτω σας παραθέτουμε ολόκληρη την απάντηση του υφ. Οικονοκικών κ. Χρ. Σταϊκούρα στην ερώτηση που απέστειλε η ΠΟΕ-ΟΤΑ για το υπόλοιπο της αδείας του 2012 που δεν δόθηκε «καταχρηστικά» στους εργαζόμενους.

Θέμα «κατάργηση επιδόματος αδείας»

Με αφορμή πολλά ερωτήματα, που αφορούν τη χορήγηση μέρους του επιδόματος άδειας έτους 2013 στο μόνιμο και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ σας πληροφορούμε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις, μέχρι την ισχύ του ως άνω νόμου 4093/2012, διατάξεις της παρ.3 και 4 του άρθρου 16 του Ν.4024/2011 το επίδομα άδειας οριζόταν σε 250€ και χορηγούνταν στο ακέραιο την 1η Ιουλίου κάθε έτους με την προϋπόθεση ότι ο υπάλληλος μισθοδοτούνταν για ολόκληρο το χρονικό διάστημα από 1ης Ιουλίου του προηγούμενου από τη χορήγηση, έτους, μέχρι 30 Ιουνίου του έτους χορήγησης. 

Παράλληλα οριζόταν ότι «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υπάλληλος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα μικρότερο από τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού, καταβαλλόταν τμήμα επιδόματος ανάλογο με αυτό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της μισθοδοσίας του».
 

Με τις διατάξεις όμως της περ. 1 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 ορίζεται ότι τα επιδόματα εορτών, Πάσχα και αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύμβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή από ατομική σύμβαση εργασίας ή συμφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και μισθωτούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005) και Ο.Τ.Α. καθώς και για τα μόνιμα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και αντίστοιχους της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος, καταργούνται από 1-1-2013. 

Συνεπώς, για να δικαιούται κάποιος επίδομα άδειας για το χρονικό διάστημα από 1-7-2012 μέχρι 31-12-2012 θα έπρεπε να βρίσκονται σε ισχύ, την 1-7-2013, οι διατάξεις που το προέβλεπαν, γεγονός που πλέον δεν ισχύει. 

Κατόπιν αυτών, σε εφαρμογή της ως άνω διάταξης, δεν είναι δυνατή η χορήγηση του επιδόματος άδειας που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από 1-7-2012 έως 31-12-2012 στους μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, και ΟΤΑ καθώς και των ΝΠΙΔ που υπήχθησαν στις διατάξεις του Ν.4024/2011 από 1-1-2013 .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ