Δημοτική Αστυνομία : Οδηγίες και έντυπα κινητικότητας από το Υπ.Δ.Μ.Η.Δ.

dimotiki astynomia

Δημοσιεύθηκε στη Δι@ύγεια η διευκρινιστική εγκύκλιος για την κινητικότητα των δημοτικών αστυνομικών. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρη την εγκύκλιο, κάνουμε ιδιαίτερη μνεία στα κεντρικά σημεία. Σημειώνεται ότι ανέβηκαν στον ιστότοπο του ΥΔΜΗΔ και τα έντυπα των αιτήσεων με οδηγίες συμπλήρωσής τους, δείτε τα στο τέλος της ανάρτησης.

    Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 καλούνται να υποβάλουν στις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των ΟΤΑ Α΄ βαθμού (δήμων) στους οποίους κατείχαν οργανική ή προσωποπαγή θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωσης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλ. μέχρι και την 13.12.2013: α) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώσουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να μεταταχθούν καθορίζοντας τη σειρά προτίμησης και β) τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, για την αποτίμηση προσόντων και τα οποία (δικαιολογητικά) τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους μητρώα.

    Αριθμός προτιμήσεων στην αίτηση:

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν το σύνολο των διαθέσιμων θέσεων της κατηγορίας προσωπικού της θέσης στην οποία υπηρετούσαν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις (π.χ., όριο ηλικίας για την ένταξη στην Ελληνική Αστυνομία) και κατέχουν τα τυπικά ή τυχόν πρόσθετα ειδικά απαιτούμενα προσόντα του αντίστοιχου κλάδου (π.χ.,συγκεκριμένο τίτλο σπουδών για θέσεις ΠΕ ή ΤΕ Εφοριακών ή Τελωνειακών κ.ά.), όπως ορίζονται στην υπ΄ αριθμ. 5/2013 Ανακοίνωση.

     Δυνατότητα υποβολής αίτησης σε ανώτερη ή κατώτερη κατηγορία:

Επίσης, δύνανται να δηλώσουν και θέσεις ανώτερης ή κατώτερης κατηγορίας προσωπικού από αυτήν που κατείχαν όταν τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις και κατέχουν τα τυπικά ή τυχόν πρόσθετα ειδικά απαιτούμενα προσόντα του αντίστοιχου κλάδου σύμφωνα με την οικεία Ανακοίνωση. Σε αυτή την περίπτωση ο υπάλληλος πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο αίτησης που προβλέπεται για την αντίστοιχη κατηγορία προσωπικού, δηλώνοντας με αύξουσα αρίθμηση (1η, 2η κ.ο.κ.) τις προτιμήσεις του.

Τονίζεται ότι για τη μετάταξη σε θέση κλάδου ανώτερης κατηγορίας κατά τη διαδικασία κινητικότητας ο υπάλληλος δεν εμπίπτει στον περιορισμό της οκταετίας (παρ. 2 άρθρου 70 του ν.3528/2007 και παρ. 2 άρθρου 76 του ν.3584/2007).

Διευκρινίζεται ότι ο υπάλληλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιλογή των θέσεων προτίμησης. Για το λόγο αυτό, σημειώνεται ότι:
Υπάλληλοι που : α) δεν υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξη, β) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση χωρίς να αναγράψουν καμία θέση προτίμησης και γ) υποβάλλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με περιορισμένο αριθμό θέσεων και τελικά δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους (μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης διαδικασίας αποτίμησης προσόντων) επειδή σε αυτές διατίθενται υπάλληλοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερο αριθμό μορίων, παραμένουν σε διαθεσιμότητα.
Στην περίπτωση που ο υπάλληλος υποβάλλει περισσότερες της μιας αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις για διαφορετικές κατηγορίες εκπαίδευσης υποχρεούται να συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 για την προτίμηση εκπαιδευτικής κατηγορίας.

     Μοριοδότηση

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων ως ειδικού ένστολου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.3812/2009 συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ» της υπ’αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Β΄ 1992).

     Πρόσθετα δικαιολογητικά για Ελληνική Αστυνομία

Οι υποψήφιοι για θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία κατά την κατάθεση της αίτησής τους στο φορέα προέλευσης, πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης, υποβάλλουν επιπλέον:
α. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, ότι συγκεντρώνουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ΄αριθ. 6000/2/234-γ΄/15-10-2013 (ΦΕΚ 2631 Β΄) ΚΥΑ, όπως ισχύει και οι άνδρες ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.
β. Βεβαίωση του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος του τόπου κατοικίας τους ότι έχουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις της παρούσας απαιτούμενο ανάστημα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αμφισβητεί το ύψος που βεβαιώθηκε, καταθέτει αυθημερόν στο ίδιο Αστυνομικό Τμήμα αίτηση για νέα μέτρηση του αναστήματος, η οποία υποβάλλεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας ή Αστυνομική Διεύθυνση, με μέριμνα της οποίας διενεργείται νέα μέτρηση του αναστήματος για την άρση της αμφισβήτησης.

      Πρόσθετα δικαιολογητικά για τα Καταστήματα Κράτησης

Οι υποψήφιοι για θέσεις των κλάδων ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης πέραν των δικαιολογητικών που προβλέπονται στο άρθρο 2 της ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ.22274/9.8.2013 απόφασης υποβάλλουν επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι οι άνδρες έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 70 εκατοστών και οι γυναίκες (χωρίς υποδήματα) τουλάχιστον 1 μέτρου και 60 εκατοστών.

    Ψυχοτεχνικά τεστ: Εξαιρούνται όσοι προσλήφθηκαν με το Π.Δ.135/2006

Επισημαίνεται ότι η ως άνω διαδικασία είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για τους υποψηφίους οι οποίοι κατά το διορισμό τους στη Δημοτική Αστυνομία δεν είχαν υποβληθεί σε αντίστοιχη με την ανωτέρω εξέταση σωματικών, ψυχικών και διανοητικών προσόντων. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος κατά το διορισμό του στη Δημοτική Αστυνομία είχε κριθεί ικανός στις ανωτέρω προβλεπόμενες ψυχοτεχνικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις το δηλώνει υποβάλλοντας σχετική Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του φορέα Υποδοχής επαληθεύει την ορθότητα και την ακρίβεια των στοιχείων βάσει του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου.

    Γνώση χειρισμού Η/Υ

Ειδικά για την απόδειξη γνώσης Η/Υ, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κατά το διορισμό του υπαλλήλου δεν απαιτείτο η γνώση Η/Υ, η σχετική πιστοποίηση δεν θα πρέπει να θεωρείται προϋπόθεση για τη μετάταξή του.

    Μεταλυκειακές σπουδές

Για την αξιολόγηση του κριτηρίου «μεταλυκειακές σπουδές», γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, ΤΕΙ), υπό την προϋπόθεση ότι είτε φέρουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (για τους αποφοίτους ΙΕΚ, απαιτείται δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δωδεκάμηνης τουλάχιστον φοίτησης) είτε χορηγούνται από αναγνωρισμένα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής (για τους τίτλους ΑΕΙ, ΤΕΙ). Το κριτήριο βαθμολογείται μόνο στην περίπτωση που ο μεταλυκειακός τίτλος σπουδών υφίσταται ως δεύτερος (πέραν του βασικού) τίτλος και όχι όταν αυτός συνιστά τον βασικό για διορισμό τίτλο (αφορά μόνο τις περιπτώσεις διορισμών στην κατηγορία ΔΕ με βασικό τίτλο το δίπλωμα ΙΕΚ).

πηγή : ekeda.blogspot.gr

 Η εγκύκλιος του υπουργείου ΕΔΩ

οδηγίες για την κινητικότητα ΠΕ ΕΔΩ

έντυπο κινητικότητας ΠΕ ΕΔΩ

έντυπο κινητικότητας ΔΕ ΕΔΩ

οδηγίες για την κινητικότητα ΔΕ ΕΔΩ

έντυπο κινητικότητας ΔΕ ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ