Τροποποίηση της μοριοδότησης για την μετάταξη – μετακίνηση δημόσιων υπαλλήλων.

fek logo

Τροποποίηση της υπ’ αρθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β. οι.22274/9-8-2013(ΦΕΚ 1992/Β/ 14-8-2013) απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων , των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους καθώς και του τρόπου μοριοδότησης τους

Φ.Ε.Κ.-ΤΕΥΧΟΣ Β΄-ΑΡΙΘΜ.ΦΥΛΛΟΥ 2757/29-10-2013

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ