Απάντηση του Υπ.Εσ. για τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ των Ο.Τ.Α.

logos

Σε απάντηση του σχετικού ερωτήματος που κατέθεσαν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, το υπουργείο Εσωτερικών απάντησε:

Θέμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
Σχετ.: Η υττ’ αριθ. πρωτ. 1670/16-09-2013 Ερώτηση

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι ανωτέρω Βουλευτές, με θέμα «Κυβέρνηση και τρόικα προχωρούν σε νέες σχεδιαζόμενες διαθεσιμότητες – απολύσεις στα δημοτικά Μ- ΜΕ. Ακόμη περισσότεροι εργαζόμενοι στο δρόμο», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

 Με τη διάταξη του άρθρου 107 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) προβλέφθηκε ότι από 01-01-2011 οι Δήμοι μπορούν να έχουν, μεταξύ άλλων, και μία επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, εφόσον λειτουργούσαν αντίστοιχες επιχειρήσεις στους συνε- νούμενους Δήμους. 

Επίσης, στην παράγραφο 2 του άρθρου 112 του ίδιου νόμου, ορίζεται ότι «από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επιτρέπεται η σύσταση επιχείρησης με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού…». 

Περαιτέρω, με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 51 του Ν.3905/2010, οι ανωτέρω επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. εξακολουθούν να λειτουργούν με το υφιστάμενο νομικό καθεστώς που τις διέπει μέχρι 30-06-2011, προθεσμία η οποία απαλείφθηκε με την διάταξη του άρθρου 44 παρ. 9 του Ν.3979/2011, μέχρι να οριστικοποιηθεί, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της ρύθμι¬σης, το συνολικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω επιχειρήσεων. 

Ακολούθως, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 11 του Ν.4071/2012, «σε περίπτωση λύσης υφιστάμενων δημοτικών επιχειρήσεων με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού τηλεοπτικού σταθμού, η δραστηριότητά τους δεν μεταφέρεται.». 

Σε συνάφεια με τα ανωτέρω, σας γνωρίζουμε ότι από τις κείμενες διατάξεις δεν προβλέπεται η μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού από δημοτική επιχείρηση με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού σταθμού στον οικείο δήμο ή σε άλλο νομικό πρόσωπο αυτού. 

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση κατάργησης των θέσεων του εν λόγω προσωπικού, προβλέπεται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ2 της παρα¬γράφου Ζ του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ.12 της παραγράφου ΣΤ του άρθρου πρώτου του Ν.4152/2013.

Η απάντηση του Υπ.Εσ. σε μορφή pdf ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ