Επίδομα θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους των παιδικών σταθμών

paidikos

Το υπουργείο Οικονομικών, με την απάντηση που δίνει σχετικά με το επίδομα θέσης ευθύνης, συνεχίζει να θεωρεί τους προϊσταμένους των παιδικών και βρεφικών σταθμών των ΟΤΑ, ως προϊστάμενους δευτέρας κατηγορίας.

Ολόκληρη η απάντηση έχει ως εξής:

 Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας εγγράφου, και σε συνέχεια του αριθ.2/72184/0022/5-8-2013 εγγράφου της Υπηρεσίας μας, το οποίο εξακολουθεί και ισχύει, αναφορικά με το επίδομα θέσης ευθύνης που αναλογεί στους προϊσταμένους των Παιδικών Σταθμών, σας επισημαίνουμε τα εξής:

Στους προϊσταμένους των Παιδικών Σταθμών, οι οποίοι σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα οργανώνονται σε επίπεδο Τμήματος ή Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, καταβάλλεται το ποσό που ορίζεται στο άρθρο 18 παρ. 1 (α) περ. (εε) του ν.4024/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 της από 16-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 262 Α7), ήτοι 100 Ευρώ μηνιαίως, ενώ για τους Υπεύθυνους των Παιδικών σταθμών, δεν προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης.

Τέλος, στον προϊστάμενο του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, το οποίο σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Φορέα, αποτελεί διοικητικό τμήμα και έχει την εποπτεία και τον συντονισμό όλων των Παιδικών Σταθμών, καταβάλλεται το επίδομα θέσης ευθύνης των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ που καταβάλλεται στους προϊσταμένους τμημάτων Διοίκησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1(α) περ. (δδ) του ανωτέρω νόμου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κων/νος Σπηλιωτόπουλος

Η απάντηση σε pdf: ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ