Λειτουργία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που μεταβιβάστηκαν σε Δήμους

paidikos1

Σχόλιο της Αυτόνομης Παρέμβασης

Προσέχτε τι λέει: […]απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αρχών[…] και παρακάτω: […]Κατόπιν τούτων, η υπηρεσία μας επανεξετάζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών των δήμων, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και το θέμα των αδειών των υπαλλήλων των εν λόγω υπηρεσιών[…]

Λέτε όλα αυτά να γίνονται ή να επανεξετάζονται για το καλό των εργαζομένων ή για την μετατροπή τους σε ιδιωτικού δικαίου ή και την κατάργησή τους; Για να μη μιλήσουμε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, τις άδειες, το ωράριο κλπ!

Το ΥΠ.ΕΣ. με το υπ’ αριθ. 8801/04.03.2013 έγγραφό του επισημαίνει τα εξής σχετικά με την αρμοδιότητα λειτουργίας Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που μεταβιβάστηκαν σε Δήμους:

«Το πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που μεταβιβάστηκαν σε Δήμους και Κοινότητες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/30-1 -2001) και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών προσδιορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β’, Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών ΝΠΔΔ Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 103 του ν. 3852/2010 και 239-241 ΚΔΚ που αφορούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων και ιδίως του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Σύσταση-συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», σε συνδυασμό με την πρόβλεψη της περίπτωσης ε’ του άρθρου 75 του ΚΔΚ, όπως ισχύει, προκύπτει ότι, στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητας της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αρχών σταθμίζοντας τις υφιστάμενες δυνατότητες και ανάγκες να αποφασίσουν εάν η εν λόγω αρμοδιότητα θα ασκηθεί από υπηρεσία του ίδιου του Δήμου, ή από ίδιο νομικό πρόσωπο, ή από δομή ενταγμένη σε ενιαίο νομικό πρόσωπο του Δήμου, ή, τέλος, από κοινωφελή επιχείρηση αυτού.

Κατόπιν τούτων, η υπηρεσία μας επανεξετάζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών των δήμων., στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και το θέμα των αδειών των υπαλλήλων των εν λόγω υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα
Πληροφορίες Παυλή Ελένη, Ματίνα Ντιντιούμη
Τηλέφωνο 213-1364349,-4026
FAX 213-1364383

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2013
Αριθ. Πρωτ. : 8801

ΘΕΜΑ: Άδειες υπαλλήλων δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

ΣΧΕΤ : 1. Έγγραφο μας Α.Π. 50421/10-1-2012
2. Έγγραφά σας Α.Π. 44389/41217/30-11-2011 & 2181/2080/16-2-2012

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας γνωρίζουμε ότι το πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που μεταβιβάστηκαν σε Δήμους και Κοινότητες, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 2880/2001 (ΦΕΚ 9/Α/30-1 -2001) και λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών προσδιορίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 16065/2002 (ΦΕΚ 497 Β’, Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών ΝΠΔΔ Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 103 του ν. 3852/2010 και 239-241 ΚΔΚ που αφορούν στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των Δήμων.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων και ιδίως του άρθρου 103 του ν. 3852/2010 «Σύσταση-συγχώνευση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», σε συνδυασμό με την πρόβλεψη της περίπτωσης (ε του άρθρου 75 του ΚΔΚ, όπως ισχύει, προκύπτει ότι, στο πλαίσιο άσκησης της αρμοδιότητας της κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, απόκειται στη διακριτική ευχέρεια των δημοτικών αρχών σταθμίζοντας τις υφιστάμενες δυνατότητες και ανάγκες να αποφασίσουν εάν η εν λόγω αρμοδιότητα θα ασκηθεί από υπηρεσία του ίδιου του Δήμου, ή από ίδιο νομικό πρόσωπο, ή από δομή ενταγμένη σε ενιαίο νομικό πρόσωπο του Δήμου, ή, τέλος, από κοινωφελή επιχείρηση αυτού.

Κατόπιν τούτων, η υπηρεσία μας επανεξετάζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών των δήμων., στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται και το θέμα των αδειών των υπαλλήλων των εν λόγω υπηρεσιών.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ανδρέας Μεντζέλος

Πηγή:dimosnet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ