Καθορισμός αποδοχών του προσωπικού που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις των Δήμων.

paidikes kataskinoseis zaros

Με αποδοχές κάτω από τις ΣΣΕ… και που είμαστε ακόμη αν δεν τους ανατρέψουμε!

Με την ΚΥΑ 2/35503/0022/27.05.2013 (ΦΕΚ 1343/03.06.2013 τεύχος Β’), καθορίστηκαν οι αποδοχές του προσωπικού, που προσλαμβάνεται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τις παιδικές εξοχές – κατασκηνώσεις η λειτουργία των οποίων έχει ανατεθεί σε Δήμους.

 Αναλυτικά η Κοινή Υπουργική Απόφαση.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις».

2.Το άρθρο 19 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α) και το άρθρο 14 του Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/Α).

3.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3β περ. 10 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης πρόγραμμα Καλλικράτης».

4.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α) «Κώδικας Νομοθεσίας Κυβέρνησης και Κυβερνητικά όργανα».

5.Το ΠΔ. 65/2011 (ΦΕΚ 147/Α) «Διάσπαση Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

6.Την αριθ. Δ27/οικ.9585/399/3.4.2013 ΚΥΑ με θέμα: «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους».

7.Την με αριθ. οικ. 14362/20 (ΦΕΚ 2166/Β/19-8-2012) Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο».

8.Την αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/Β).

9.Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται για το έτος 2013 δαπάνη 839.520,00 € περίπου σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας η οποία θα αντιμετωπισθεί από το Φ.220 ΚΑΕ 2292.

10.Το αριθ. πρωτ. 2/4967/12-2-2013 έγγραφο του Γ.Λ.Κ.

11.Την αριθ. 478/1174/21.2.2013 απόφαση δέσμευσης πίστωσης (ΑΔΑ: ΒΕΤ9Λ-Φ7Λ),

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις μηνιαίες αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται στις παιδικές εξοχές και κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος των οποίων η λειτουργία έχει ανατεθεί σε Δήμους ως ακολούθως για το έτος 2013:

ΜΙΣΘΟΣ

1. Συντονιστής                       611 ευρώ

2. Επιμελητές                         483 ευρώ

3. Ομαδάρχες                         331 ευρώ

4. Ιατροί                                824 ευρώ

5. Νοσοκόμοι                          606 ευρώ

6. Γυμναστές                           502 ευρώ

7. Ειδικοί συνεργάτες
Ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας      502 ευρώ

δ. Διαχειριστές                        577 ευρώ

9. Βοηθούς Διαχειριστές            493 ευρώ

10. Αποθηκάριοι                      493 ευρώ

11. Μάγειροι                          843 ευρώ

12. Βοηθοί Μάγειροι                615 ευρώ

13. Τμηματάρχες                     460 ευρώ

14. Ναυαγοσώστης                  606 ευρώ

Τυχόν χορηγούμενες σε είδος παροχές (τροφής, κατοικίας κ.λπ.) δεν αφαιρούνται από τις αποδοχές που καθορίζονται πιο πάνω.

Στους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση ετοιμότητας χορηγείται προσαύξηση στους παραπάνω μισθούς σε ποσοστό 5%.

Η ισχύς της απόφασης να αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της κατασκηνωτικής περιόδου έτους 2013.

Η αριθ. 2/32692/0022/11-5-2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1696/2012/Β) καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

πηγή  dimosnet

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ