Άθληση για όλους από τους δήμους, αλλά με το χέρι βαθιά στην τσέπη!

athlisi gia olous

Με τον ψευδεπίγραφο και παραπλανητικό τίτλο «Άθληση για Όλους» γίνεται πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στους Ο.Τ.Α για την περιόδο 2013 – 2014, φρόντισαν ομως η μνημονιακή τρικομματική κυβέρνηση και ψήφισε νομοθετική ρύθμιση, όπου […]η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες[…].

Η ρύθμιση αυτή έγινε με το άρθρο 29 του ν.4151/29-04-2013. Κατά τα άλλα η κυβέρνηση, με τα μέτρα που λάμβανε με το 3ο μνημόνιο τον Νοέμβριο του 2012, έλεγε ότι θα ήταν τα τελευταία!

Το ψέμα όμως έχει κοντά ποδάρια και ο λαός λέει: Μια του κλέφτει, δυο του κλέφτει, τρεις και τον επιάσαμε!

Ακολουθεί η διάταξη του ν.4151/13 ΦΕΚ 103/29.04.2013, Άρθρο 29

1.Στην παράγραφο 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 (Α’ 239), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), και στην αρχή του πρώτου εδαφίου αυτής η φράση «Η Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης (ΕΓΔΑ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» αντικαθίσταται με τη φράση «Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού».

2.Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 2725/1999, (Α’ 121), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 (Α’ 239), αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α’ 41) και με την παράγραφο 6 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (Α’ 89), μετά τη φράση «για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους» προστίθεται η φράση «και άλλων οικονομικών πόρων» και στο τέλος της ίδιας ως άνω παραγράφου 6 προστίθενται τρία νέα εδάφια ως εξής:

«Οι Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής εξαιρούνται των διαδικασιών της υπ’ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (Α’ 280). Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού προτείνει τις θέσεις των Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των τμημάτων των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, που υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α., σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο που αυτή εκδίδει. Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών.

Η μισθοδοσία του προσωπικού αυτού καλύπτεται αποκλειστικά από το αντίτιμο που καταβάλλουν οι εξυπηρετούμενοι κάτοικοι και δημότες με τη μορφή διδάκτρων ή από είσπραξη δωρεών και χορηγιών ή μέσω της ΓΓΑ έως το ποσό του αντίστοιχου προβλεπόμενου Κ.Α.Ε.. Η απασχόληση αυτή δεν αναγνωρίζεται ως υπηρεσία για βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη.»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ