«Απεργιακό ταμείο» προτείνει η Ανεξάρτητη Πρωτοβουλία Εργαζομένων στους ΟΤΑ Ν. Χανίων

poeota

Πρόταση για την δημιουργία «απεργιακού ταμείου» που θα βοηθάει οικονομικά τους εργαζόμενους σε περιόδους απεργιακών κινητοποιήσεων προτείνει «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»  στο Σωματείο Εργαζόμενων  στους ΟΤΑ Χανίων

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΓΕΝΙΚΑ
1. Δημιουργείται έντοκος λογαριασμός με την επωνυμία του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Χανίων.
2. Μέλη του Απεργιακού Ταμείου είναι όλα τα μέλη του Συλλόγου.
3. Σκοπός του Απεργιακού Ταμείου είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών του Συλλόγου που υποστηρίζουν και συμμετέχουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
4. Την ευθύνη και την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας, όπως αναλυτικά αναφέρεται στη συνέχεια, την έχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και οι αποφάσεις παίρνονται με ενισχυμένη πλειοψηφία των δύο τρίτων των μελών αυτού, τουλάχιστον.
5. Κάθε χρόνο η διαχείριση του Απεργιακού Ταμείου ελέγχεται από την ελεγκτική επιτροπή και ενημερώνεται η συνέλευση.
6. Το Απεργιακό Ταμείο μπορεί να λυθεί μόνο με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου και το αποθεματικό του προστίθεται στο Ταμείο του Συλλόγου. Στην περίπτωση αυτή τα μέλη του συλλόγου παύουν να καταβάλουν την πρόσθετη μηνιαία συνδρομή.
7. Οι κανόνες λειτουργίας του Απεργιακού Ταμείου μπορούν να αλλάξουν μετά τη συμπλήρωση διετίας από τη δημιουργία του και μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
Οι πόροι του Απεργιακού Ταμείου προκύπτουν από:
1. Τη μεταφορά στο νέο έντοκο λογαριασμό τριάντα χιλιάδων (30.000€) ευρώ από το ταμείο του Συλλόγου.
2. Το αντίτιμο του ενοικίου ύψους πεντακοσίων (500€) το οποίο καταβάλλεται μηνιαία για τη διατήρηση των γραφείων του Συλλόγου, το οποίο θα εξοικονομηθεί με την άμεση απομάκρυνση των γραφείων από τον ενοικιαζόμενο χώρο και τη μεταφορά τους σε χώρο που θα παραχωρηθεί δωρεάν από τον εργοδότη.
3. Τα χρήματα που οφείλονται από τους εργοδότες από 1/1/2011 οπότε και έπαψε να καταβάλλεται το αντίτιμο του ενοικίου των γραφείων του Συλλόγου από αυτούς. Τα χρήματα αυτά πρέπει να διεκδικηθούν άμεσα με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο.
4. Την πρόσθετη μηναία συνδρομή ύψους δύο ευρώ και 50 εκατοστών (2,50€) που παρακρατείται από τη μισθοδοσία των μελών του Συλλόγου. Η παρακρατούμενη πρόσθετη συνδρομή μεταφέρεται στον παραπάνω νέο έντοκο λογαριασμό.
5. Κάθε προσφορά των μελών του Συλλόγου, άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή και φυσικών προσώπων, οι οποίες γίνονται δεκτές χωρίς όρους.
6. Πολιτιστικές εκδηλώσεις για την ενίσχυση του Απεργιακού Ταμείου.
7. Κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο που θα αποφασίσει το Δ.Σ.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
1. Το Απεργιακό Ταμείο  αποδίδει στα μέλη του από τη στιγμή της δημιουργίας του όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις.
2. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση για συμμετοχή σε ολιγοήμερες απεργιακές κινητοποιήσεις διάρκειας μικρότερης ή ίσης των τριών ημερών.
3. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τις τρεις (3) πρώτες ημέρες συμμετοχής σε πολυήμερη απεργιακή κινητοποίηση.
4. Αποζημιώνεται το μέλος του Συλλόγου μετά την τρίτη (3η) συνεχόμενη ημέρα απεργίας στην οποία έχει συμμετάσχει και για την οποία έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση περικοπής αποδοχών. Η απόφαση περικοπής αποδοχών αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο συμμετοχής στις απεργιακές κινητοποιήσεις.
5. Στην περίπτωση πολυήμερης απεργιακής κινητοποίησης δεν δικαιούνται αποζημίωση όσα μέλη του Συλλόγου έκαναν έστω και μία μέρα απεργοσπασίας κατά τη διάρκειά της.
6. Η αποζημίωση καταβάλλεται στους δικαιούχους μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την έκδοση της σχετικής απόφασης περικοπής αποδοχών.
7. Οι 24ωρες ή 48ωρες επαναλαμβανόμενες (χωρίς κενά) απεργιακές κινητοποιήσεις θεωρούνται συνεχείς. Επίσης, θεωρούνται συνεχείς και οι απεργιακές κινητοποιήσεις που μεταξύ τους μεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή διάστημα μικρότερο ή ίσο των τεσσάρων (4) ημερών.
8. Η ημερήσια αποζημίωση για τη συμμετοχή σε κάθε ημέρα απεργιακής κινητοποίησης πέραν της τρίτης συνεχόμενης θα ανέρχεται σε είκοσι ευρώ (20€). Το ποσό αυτό θα επανεξεταστεί μετά τη συμπλήρωση των δύο (2) ετών από τη δημιουργία του Απεργιακού Ταμείου.
9. Δικαιούχος μπορεί να αρνηθεί την καταβολή της αποζημίωσης προς όφελος του συνόλου των υπολοίπων μελών και πάντως όχι υπέρ κάποιου συγκεκριμένου μέλους.
10. Το Απεργιακό Ταμείο αποζημιώνει τα μέλη του μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων του.
11. Σε περίπτωση εξάντλησης των αποθεμάτων του, το Απεργιακό Ταμείο ανασυγκροτείται με την ίδια διαδικασία (καταβολή αρχικού κεφαλαίου ύψους τριάντα χιλιάδων ευρώ από το ταμείο του Συλλόγου,  πρόσθετη μηνιαία συνδρομή και μη καταβολή ουδεμίας αποζημίωσης για ένα έτος) εκτός και αν η Συνέλευση των μελών αποφασίσει διαφορετικά.
12. Σε περίπτωση που το αποθεματικό του Απεργιακού Ταμείου δεν επαρκεί για την αποζημίωση όλων των μελών του καταβάλλοντας σε καθένα απ’ αυτά το ως άνω ποσό (20€ ανά ημέρα), ισοκατανέμει το αποθεματικό του, προκειμένου να καλυφθούν όλοι οι δικαιούχοι.
13. Σε περίπτωση διαγραφής από το Σύλλογο, μετάθεσης, απόσπασης ή συνταξιοδότησής του, το μέλος δεν λαμβάνει κανένα ποσό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ