Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

aporrmmstoforo

Καταβολή επιδόματος κατά τη διάρκεια αναρρωτικής άδειας από δημόσιο νοσοκομείο

Το Υπ. Οικονομικών με το υπ’ αριθ. 2/79157/0022/19.12.2012 έγγραφό του επισημαίνει τα εξής:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226Α΄), τις οδηγίες της αριθμ.2/78400/0022/14-11-2011 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Α.Δ.Α.: 4577Η-5ΕΤ) καθώς επίσης και την αριθ. 2/16519/0022/24-2-2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 465/Β΄/2012), τα επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών συνεχίζουν και καταβάλλονται, μεταξύ άλλων και σε αναρρωτική άδεια που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία με μοναδικό χρονικό όριο το επιτρεπόμενο για κάθε υπάλληλο από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Επισημαίνεται ότι η φράση «…εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές…» αφορά μόνο τις ιδιωτικές κλινικές.»

Καταβολή επιδόματος κατά τη διάρκεια βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 της ΚΥΑ οικ.2/16519/0022 (ΦΕΚ 465/Β/24-02-2012) με θέμα τον καθορισμό επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4024/2011, το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (π.χ. σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).

Κατόπιν τούτου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ’ αριθ. 6359/5617/06.02.2013 έγγραφό της επισημαίνει πως εφόσον στην ως άνω ΚΥΑ δε γίνεται διάκριση του είδους της αναρρωτικής άδειας, το εν λόγω επίδομα καταβάλλεται σε κάθε είδους βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια όπως αυτή αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν.3584/2007 έως έξι ημέρες συνολικά κατ’ έτος.

Περικοπή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 της ΚΥΑ οικ.2/16519/0022 (ΦΕΚ 465/Β/24-02-2012) για τη συνδρομή όλων των προϋποθέσεων καταβολής του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση.

Σε περίπτωση απομάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση) από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου.

Με το υπ’ αριθ. 29533/26567/27.06.2012 έγγραφό της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής επισημαίνει πως για τον υπολογισμό του επιδόματος που θα περικοπεί εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του Ν.4024/2011 σύμφωνα με τις οποίες ο μήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ημέρες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ