Κατάταξη Μουσικών σε εκπαιδευτική βαθμίδα και μετάταξη τους σε ανώτερη κατηγορία ΤΕ.

alt

ΣΧΕΤ: Το αριθμ. 15347/17931/4-9-2012 έγγραφό σας.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε ότι οι μουσικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολούνται στους ΟΤΑ α’ βαθμού διέπονται από τις σχετικές διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό των ΟΤΑ και όχι από εκείνες του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων & ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

Ως γνωστόν η υπηρεσία μας, κατά την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 164/2004 και του ν. 3320/2005, κλήθηκε να αντιμετωπίσει το θέμα της κατάταξης των Μουσικών σε αντίστοιχη εκπαιδευτική βαθμίδα βάσει των τυπικών τους προσόντων και προκάλεσε σχετική γνωμοδότηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την αριθμ. 99/2007 Γνωμοδότηση του η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφάνθηκε ότι προκειμένου οι Μουσικοί να κατατάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ θα πρέπει, σύμφωνα με το ισχύον προσοντολόγιο, που ισχύει για το προσωπικό των ΟΤΑ (π.δ. 60/2201, όπως ισχύει), να κατέχουν πτυχία τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. αντίστοιχα) της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής.

Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 3086/2002, οι γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά την αποδοχή τους αποτελούν πράξεις που είναι υποχρεωτικές για τη Διοίκηση ή το Νομικό Πρόσωπο ή την Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, η υπηρεσία μας οφείλει να εφαρμόσει τα διαλαμβανόμενα στην ανωτέρω γνωμοδότηση.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι και για τη μετάταξη Μουσικών σε ανώτερη κατηγορία (από ΔΕ σε ΤΕ) απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατοχή πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι) της ημεδαπής ή ισότιμα της αλλοδαπής, όπως ρητά ορίζεται και στο ισχύον προσοντολόγιο (π.δ. 50/2001 όπως ισχύει).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α. ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ