Προσωπικό ασφαλείας Δήμων και Κοινοτήτων(άρθρο 21 Νόμου 1264/1982)

working-class-joes

Επειδή συχνά εκφράζονται διάφορες απορίες σχετικές με το προσωπικό ασφαλείας που πρέπει να τοποθετείται κατά την διάρκεια απεργίας, πρακάτω σας παραθέτουμε το νομικό πλαίσιο που καλύπτει το θέμα.

1. Σύμφωνα με το άρθρο 21 του νόμου 1264/1982 κατά τη διάρκεια απεργίας, η συνδικαλιστική οργάνωση η οποία την κηρύσσει, έχει την υποχρέωση να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της επιχείρησης,,

2. Στις υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 19 παρ,, 2 του ν, 1264/1982, όπως συμπληρώθηκε με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 παρ, 1 του ν, 1915/1990 των οποίων η λειτουργία έχει ζωτική σημασία για την εξυπηρέτηση βασικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, πέραν του προσωπικού ασφαλείας της προηγούμενης παραγράφου διατίθεται και προσωπικό για την αντιμετώπιση στοιχειωδών αναγκών του κοινωνικού συνόλου κατά τη διάρκεια της απεργίας.

3., Το διατιθέμενο προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού παρέχει τις υπηρεσίες του κάτω από τις οδηγίες του εργοδότη, προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους διατίθεται,

4, Το προσωπικό των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου καθορίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ της αντιπροσωπευτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης στην επιχείρηση και της διοίκησης της επιχείρησης,, Η πλέον αντιπροσωπευτική είναι η συνδικαλιστική οργάνωση, η οποία έχει ως μέλη τους εργαζόμενους, που προέρχονται από όλους τους κλάδους της επιχείρησης., Αν στην επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, αντιπροσωπευτικότερη είναι εκείνη που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό μελών, που ψήφισαν κατά τις τελευταίες Εκλογές για την ανάδειξη διοίκησης, ανεξάρτητα από τις ειδικότητες των εργαζομένων που είναι μέλη της, Οι λοιπές συνδικαλιστικές οργανώσεις δικαιούνται να παρέμβουν στις διαπραγματεύσεις και τις λοιπές διαδικασίες

5„ Για τις επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή κοινής ωφέλειας πέραν του προσωπικού της παρ,. 2 με την ίδια συμφωνία είναι δυνατόν να καθορίζονται οι συγκεκριμένες ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, τις οποίες πρέπει να καλύπτει η επιχείρηση σε περίπτωση απεργίας κα οι συνέπειες για την παραβίαση της συμφωνίας,, Κριτήρια για τα θέματα αυτά αποτελούν το είδος και η κοινωνική κρισιμότητα των υπηρεσιών και αγαθών, που παρέχει η επιχείρηση και η ανάγκη διασφάλισης της άσκησης του δικαιώματος της απεργίας,,

6.. Η συμφωνία καταρτίζεται με απευθείας διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών,, Έως την 5η Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους ένα από τα ενδιαφερόμενα μέρη καλεί το άλλο σε διαπραγμάτευση με εξώδικη κλήση, στην οποία περιέχεται υποχρεωτικά η πρόταση για καθορισμό του προσωπικού των παραγράφων 1 και 2 αυτού του άρθρου., Η κλήση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και κατά τον ίδιο τρόπο κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας

7. Η συμφωνία καταρτίζεται το αργότερο έως τις 25 Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της..

Η συμφωνία αυτή ισχύει ολόκληρο το ημερολογιακό έτος που ακολουθεί,

8„ Εάν δεν τηρηθεί η διαδικασία της παρ,, 5 αυτού του άρθρου ή αν η συμφωνία δεν καταρτισθεί έως την 25η Νοεμβρίου ή δεν κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παρ., 5 του άρθρου αυτού τα μέρη υποχρεούνται να προσφύγουν στη διαδικασία της μεσολάβησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν, 1876/1990,όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Νόμου 3899 του 2010..

Συνεπώς σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων (το εν λόγω άρθρο με ρητή παραπομπή αφορά και στις επιχειρήσεις δημοσίου χαρακτήρα η κοινής ωφελείας) οι συνδικαλιστικές οργανώσεις οφείλουν να ορίζουν προσωπικό ασφαλείας το οποίο καθορίζεται με ειδική συμφωνία μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης και εργοδοτών η οποία και καταρτίζεται μετά από υποβολή εξώδικης προσκλήσεως του ενός από τα δύο μέρη. Η συμφωνία καταρτίζεται έως τις 25 Νοεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους άλλως τα μέρη προσφεύγουν στην διαμεσολάβηση, άρθρο 15, του νόμου 1876/1990 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 14 του Νόμου 3899/2010.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ