ΙΚΑ: Προσωρινές συντάξεις και στις περιπτώσεις αναγνώρισης πλασματικού χρόνου για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 84/2011 (σε εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 38 του Ν. 3996/2011), δεν προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης  στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Επειδή όμως:
α)Μεγάλος αριθμός υποψήφιων συνταξιούχων αναγνωρίζει πλασματικούς χρόνους προκειμένου να θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης,

β)Λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών δεν είναι δυνατή η άμεση εξόφληση (εφάπαξ) των οφειλών της εξαγοράς,

γ)Ο χρόνος αναμονής για την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης δεν είναι σύντομος, η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έκρινε ότι είναι επιτρεπτό να εκδίδεται απόφαση προσωρινής σύνταξης στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αποφάσεις αναγνώρισης πλασματικών χρόνων και η εξόφληση της οφειλής δεν γίνεται εφάπαξ αλλά ζητείται παρακράτηση από τη μηνιαία σύνταξη.
 
Στη μηχανογραφική επεξεργασία της συνταξιοδοτικής απόφασης θα υπάρχει πρόβλεψη για παρακράτηση του 1/3 από το μηνιαίως καταβαλλόμενο ποσό προσωρινής σύνταξης για το ποσό που αντιστοιχεί στην εξαγορά χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας και του 1/4 στην περίπτωση της εξαγοράς λοιπών πλασματικών χρόνων, όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί στη σχετική απόφαση αναγνώρισης. 

Συνεπώς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα κάνει δεκτές τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για έκδοση προσωρινής συνταξιοδοτικής απόφασης και εμπίπτουν στην ανωτέρω κατηγορία.

Πηγή: Φορολογικά Νέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ