Βασικά σημεία του αντεργατικού νόμου με την επωνυμία: Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016(β’ μέρος)

fek logo

Κυριότερα σημεία του νομοσχεδίου- πηγή: dimosnet.gr 

A. ΜΕΤΑΤΑΞΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

– Θεσπίζεται διαδικασία α) μετάταξης μόνιμων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΙΔΑΧπου υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των ανεξάρτητων αρχών, των ν.π.δ.δ. και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού,και β) μεταφοράς υπαλλήλων των ν.π.ι.δ. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α πρώτου και δεύτερου βαθμού για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών,ιδίως στις περιπτώσεις που οι ανάγκες αυτές προκύπτουν λόγω μεταβολής των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών και των συναφών δραστηριοτήτων τους, όταν διαπιστώνεται μετά τη διενέργεια αξιολόγησηςπλεονάζον προσωπικό,ή για την καλύτερη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορεί να μεταφέρεται για τον ίδιο λόγο σε ν.π.ι.δ. του δημόσιου τομέα.

 

 

– Η εν λόγω μετάταξη ή μεταφορά των υπαλλήλων είναι υποχρεωτική και γίνεται χωρίς αίτησή τους σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης ή μεταφοράς στον κλάδο ή στην ειδικότητα στους οποίους μετατάσσεται ή μεταφέρεται ο υπάλληλος.

– Εφόσον ο υπάλληλος συναινεί, η μετάταξη ή μεταφορά του μπορεί να γίνεται και σε κλάδο κατώτερης κατηγορίας. Η παρ. 5 του άρθρου 71 του ν. 3528/2007 (για το ελάχιστο όριο της 5ετίας) δεν εφαρμόζεται. (άρθρο μόνο παρ.Ζ1.1 του Σχεδίου Νόμου)

– Ο αρμόδιος Υπουργός ή τα όργανα διοίκησης των φορέων της περίπτωσης 1 που έχουν ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό μπορεί να υποβάλλουν, στο τέλος κάθε ημερολογιακού τριμήνου, σχετικό αίτημα στο τριμελές συμβούλιο του άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 4024/2011. Μέχρι 31.12.2012 αίτημα του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβάλλεται οποτεδήποτε. Διαδικασία μετάταξης – μεταφοράς. (άρθρο μόνο παρ.Ζ1.4 του Σχεδίου Νόμου)

– Η μη εμφάνιση μόνιμου υπαλλήλου στην υπηρεσία στην οποία μετατάχθηκε για την ανάληψη των καθηκόντων του αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο επιβάλλεται πειθαρχική ποινή τουλάχιστον υποβιβασμού. Η μη εμφάνιση υπαλλήλου ΙΔΑΧ στην υπηρεσία στην οποία έχει μεταταχθεί ή μεταφερθεί αποτελεί λόγο αυτοδίκαιης λύσης της σχέσης εργασίας του. (άρθρο μόνο παρ.Ζ1.5 του Σχεδίου Νόμου)

– Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπαραγράφου τελεί υπό την προϋπόθεση της τήρησης των περιορισμών που ισχύουν κάθε φορά σχετικά με τον αριθμό των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. (άρθρο μόνο παρ.Ζ1.6 του Σχεδίου Νόμου)

Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

– Μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ΙΔΑΧ του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ν.π.δ.δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται,τίθενται σε διαθεσιμότητα.(άρθρο μόνο παρ.Ζ2.1 και 3 του Σχεδίου Νόμου)

– Οι υπάλληλοι αυτοί μπορεί κατά την διάρκεια της διαθεσιμότητάς τους να μετατάσσονται, να τοποθετούνται για κάλυψη προσωρινών αναγκών και να υπάγονται σε ειδικά προγράμματα επαγγελματικής επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. (άρθρο μόνο παρ.Ζ2.1 του Σχεδίου Νόμου)

– Η διαθεσιμότητα της προηγούμενης περίπτωσης διαρκεί ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. (άρθρο μόνο παρ.Ζ2.2 του Σχεδίου Νόμου)

– Η υπηρεσιακή σχέση των μόνιμων υπαλλήλων που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, καθώς και η σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπαλλήλων της περίπτωσης 3, εφόσον δεν μεταταχθούν ή μεταφερθούν, λύεται με τη λήξη του καθεστώτος της διαθεσιμότητας. (άρθρο μόνο παρ.Ζ2.4 του Σχεδίου Νόμου)

Γ. ΑΡΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

– Αντικαθίσταται το άρθρο 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012, που προβλέπει τις περιπτώσεις θέσης υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.1 του Σχεδίου Νόμου)

– Αντικαθίσταται το άρθρο 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4057/2012, που προβλέπει τις περιπτώσεις θέσης υπαλλήλου σε δυνητική αργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.2 του Σχεδίου Νόμου)

– Αντικαθίσταται το άρθρο 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), που προβλέπει τις περιπτώσεις θέσης υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.3 του Σχεδίου Νόμου)

– Αντικαθίσταται το άρθρο 108 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007), που προβλέπει τις περιπτώσεις θέσης υπαλλήλου σε δυνητική αργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.4 του Σχεδίου Νόμου)

– Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και στο προσωπικό που εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις υπηρεσίες, οι υπάλληλοι των οποίων διέπονται από τους ανωτέρω Κώδικες. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.6 του Σχεδίου Νόμου)

– Με την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων διατάξεων, οι διατάξεις των άρθρων 103, 104 και 105 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις της θέσεως σε αυτοδίκαιη ή δυνητική αργία, καθώς και ως προς τις συνέπειές της, σε όλες τις πειθαρχικές διαδικασίες, που διέπουν το κάθε φύσεως και με οποιαδήποτε υπηρεσιακή σχέση δημοσίου δικαίου ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικό του δημόσιου τομέα, όπως αυτός είχε οριοθετηθεί με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 πριν τη θέση σε ισχύ του άρθρου 51 του ν. 1892/1990, συμπεριλαμβανομένων όλων των φορέων που απαριθμούνται ειδικότερα στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994 και μη εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαριθμούνται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 1 του ν. 3812/2009. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.6 του Σχεδίου Νόμου)

– Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας της παραγράφου 1 περ. ε’ του άρθρου 107 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, οι αποδοχές της αργίας ορίζονται στο 75% των νομίμων αποδοχών των υπαλλήλων. (άρθρο μόνο παρ.Ζ3.9 του Σχεδίου Νόμου)

Δ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

– Από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι οργανικές θέσεις οι οποίες απαριθμούνται στη συνέχεια κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.:
Οι θέσεις των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών: αα) είναι μεγαλύτερος των δέκα (10) ανά φορέα και ββ) ανέρχεται σε ποσοστό μικρότερο του 30% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων των ως άνω κλάδων και ειδικοτήτων που υπηρετούν στον οικείο φορέα. Στο συνολικό αριθμό των υπαλλήλων του φορέα που λαμβάνεται ως μέγεθος αναφοράς υπολογίζονται οι μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.1 του Σχεδίου Νόμου)

– Οι υπάλληλοι των οποίων οι οργανικές θέσεις καταργούνται τίθενται σε διαθεσιμότητα σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.2 του Σχεδίου Νόμου)

– Εντός τριών (3) ημερών από τη δημοσίευση του Νόμου, οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων που καταλαμβάνονται από τις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατάλογο των ονομάτων των υπαλλήλων οι οποίοι:

α) τίθενται σε διαθεσιμότητα λόγω κατάργησης της οργανικής τους θέσης.

β) τίθενται σε αυτοδίκαιηαργία. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.3 του Σχεδίου Νόμου)

– Εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του Νόμου, οι Διευθύνσεις προσωπικού των φορέων της περίπτωσης 1 αποστέλλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

α. τον αριθμό των οργανικών θέσεων που καταργούνται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο του παρόντος, καθώς και αντίγραφα των ατομικών διοικητικών πράξεων θέσης σε διαθεσιμότητα των υπαλλήλων που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, καταλαμβάνουν τις καταργούμενες οργανικές θέσεις.

β. τις πράξεις με τις οποίες τίθενται, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, σε αυτοδίκαιη αργία υπάλληλοι, κατ’ εφαρμογή της υποπαραγράφου Ζ.3 του νόμου αυτού. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.4 του Σχεδίου Νόμου)

– Η μη αποστολή των στοιχείων των περιπτώσεων 3 και 4 εντός της ανωτέρω προθεσμίας αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. (άρθρο μόνο παρ.Ζ4.5 του Σχεδίου Νόμου)

Σαφέστατα υπάρχουν κενά και πολλά ερωτήματα που δημιουργούνται για την εφαρμογή των ανωτέρω. Το χρονοδιάγραμμα των τριών ημερών, χωρίς επεξηγήσεις και εγκυκλίους είναι εξαιρετικά ασφυκτικό, αν όχι ανέφικτο. Σε κάθε περίπτωση αναμένουμε τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου διοικητικής μεταρρύθμισης.

Ε. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

– Από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των ετήσιων προσλήψεων και διορισμών του μόνιμου προσωπικού και του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος συνολικά από το λόγο ένα προς πέντε (μία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις), στο σύνολο των φορέων. (άρθρο μόνο παρ.Ζ5.1 του Σχεδίου Νόμου) (ισχύει μόνο για ΠΕ και ΤΕ)

– Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010 και κατά δέκα τοις εκατό (10%) επιπλέον το 2012. Για τα έτη 2013 και 2014 το ποσοστό προσδιορίζεται σε 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και για τα έτη 2015 και 2016 σε 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. (άρθρο μόνο παρ.Ζ5.2 του Σχεδίου Νόμου)

ΣΤ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ ΑΣΕΠ

Οι πίνακες επιτυχίας ισχύουν μόνο για την πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Από τους πίνακες επιτυχίας και με τη σειρά που έχουν οι υποψήφιοι σ’ αυτούς, σε συνδυασμό πάντοτε και με τη δήλωση προτίμησής τους, καταρτίζονται οι πίνακες διοριστέων, που περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων ίσο με τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Οι πίνακες διοριστέων δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και ισχύουν για τρία έτη. Απαγορεύεται ο διορισμός άλλου υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχίας, πέραν του αριθμού των θέσεων που προκηρύχθηκαν και των θέσεων που κενούνται, όταν υποψήφιοι που διορίστηκαν παραιτήθηκαν εντός έτους από του διορισμού τους. (άρθρο μόνο παρ.Ζ6 του Σχεδίου Νόμου)

Ζ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ.186/1992, Α’ 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται από 1.1.2013 και αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.
Στο άρθρο 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση, μεταξύ των οποίων είναι και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις.
Στο άρθρο 6 παρ.16 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζεται ότι στοιχεία που εκδίδονται στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη, εξομοιώνονται με τιμολόγια. (άρθρο μόνο παρ.Ε1 του Σχεδίου Νόμου)

Η.ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ

Στο Υπουργείο Οικονομικών συνιστάται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων καταργουμένης ταυτοχρόνως της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων. Συνιστάται επίσης θέση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ενώ καταργείται ταυτοχρόνως η θέση του Γενικού Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων. (άρθρο μόνο παρ. Ε.2.1 του Σχεδίου Νόμου)

Προβλέπεται η αναστολή άσκησης οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ. και νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου τομέα κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (άρθρο μόνο παρ. Ε.2.6α του Σχεδίου Νόμου)

Θ. ΆΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ

Εισάγεται ειδικότερος περιορισμός ως προς την πώληση προϊόντων καπνού από υπεραγορές τροφίμων, και ορίζεται ότι τα προϊόντα καπνού δύνανται να τοποθετούνται σε κλειστές προθήκες εντός του καταστήματος μετά το χώρο των ταμείων, προσβάσιμες για τον τελικό καταναλωτή με τη μεσολάβηση προσωπικού του καταστήματος. (άρθρο μόνο παρ. Η.4.1 του Σχεδίου Νόμου)

Η διάταξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της Υπουργικής Απόφασης υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (Β΄ 2718) στην οποία προβλέφθηκε ρητά ότι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με άλλες δραστηριότητες εμπορικές ή μη, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο ή ανάλογα με την επικινδυνότητα της δραστηριότητας, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Ι. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

– Αντικαθίσταται το β΄ εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του ν.3614/2007 (Α΄ 267), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν.4072/2012, και αφορά την πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων έργων.
Με την αντικατάσταση, η πρόβλεψη χορήγησης της προκαταβολής επεκτείνεται και στα μεταγενέστερα της 15.3.2012 προκηρυχθέντα έργα, ενώ ρυθμίζονται και οι περιπτώσεις για τις οποίες υπήρχε μεν πρόβλεψη στην διακήρυξη για τη χορήγηση προκαταβολής αλλά μικρότερου του 10%, με την δυνατότητα χορήγησης πρόσθετης προκαταβολής και στις περιπτώσεις αυτές, μέχρι τη συμπλήρωση του ως άνω ποσοστού (10%). (άρθρο μόνο παρ. Η.6.2α του Σχεδίου Νόμου)

-Υπάγονται στο ίδιο καθεστώς σχετικά με την χορήγηση προκαταβολής και οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα. (άρθρο μόνο παρ. Η.6.2β του Σχεδίου Νόμου)

ΙΑ. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ Μ.Ε.ΕΠ.

Χορηγείται παράταση στις βεβαιώσεις εγγραφής των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στις τάξεις 3η έως 7η του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) μέχρι την 30η Ιουνίου 2013. (άρθρο μόνο παρ. Η.6.3 του Σχεδίου Νόμου)

ΙΒ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΕΕ

Καταργείται η υποχρέωση των μηχανικών περί καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ του ΤΕΕ για τις πάσης φύσεως λειτουργικές του δαπάνες, που υπολογιζόταν επί της συμβατικώς συνομολογούμενης ή της νομίμου αμοιβής τους. Το ίδιο ισχύει και για την είσπραξη ποσοστού δύο επί τοις χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλομένων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση δημοσίων έργων. (άρθρο μόνο παρ. Η.6.4 του Σχεδίου Νόμου)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ