Ασκηση καθηκόντων προϊσταμένου και νόμιμη αναπλήρωση

grafeio

Ασκηση καθηκόντων προϊσταμένου με παράληψη έκδοσης διοικητικής πράξης

Για τους υπαλλήλους που:

α) άσκησαν και ασκούν έως και σήμερα ουσιαστικά καθήκοντα (άσκηση εν τοις πράγμασι) αναπληρωτή προϊσταμένου οργανικής μονάδας,

β) πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι σχετικές με την αναπλήρωση διατάξεις,

 

 

γ) έχει εκδοθεί μάλιστα γι’ αυτό διοικητική πράξη του αρμόδιου οργάνου, το Υπουργείο Οικονομικών έχει την άποψη ότι δικαιούνται το επίδομα θέσης ευθύνης, το οποίο θα πρέπει να τους καταβάλλεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναπλήρωση.

Άλλωστε, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 234/2001 και 404/2006 γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, ακόμη και στην περίπτωση που η διοίκηση παραλείψει να εκδώσει την οικεία διοικητική πράξη, αυτό δεν ασκεί επιρροή στην καταβολή του επιδόματος ευθύνης, καθώς, όπως νομολογιακά έχει κριθεί, η χορήγηση του συναρτάται με την ουσιαστική άσκηση καθηκόντων, που αποδεικνύεται ανεπιφύλακτα από έγγραφα που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία π.χ. υπηρεσιακό συμβούλιο, αλληλογραφία που υπογράφει ο υπάλληλος με την ανωτέρω ιδιότητα.
(ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 35 Α.5/ 256/25952/12.6.2012)

Αναπλήρωση προϊσταμένου σε διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 86 του ΥΚ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3839/2010: «6.Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης ή ενδιαμέσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου οργανικής μονάδας, Τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου πριν από τη λήξη της θητείας ή συσταθεί νέα, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο επιλέγει νέο προϊστάμενο για το υπόλοιπο της θητείας. Η επιλογή προϊσταμένων για τις θέσεις που κενώθηκαν ή συστάθηκαν γίνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που οι θέσεις κενώθηκαν ή συστάθηκαν με τη διαδικασία της παραγράφου 3. Αν δεν υποβληθούν υποψηφιότητες, το Σ.Ε.Π. ή το Υπηρεσιακό Συμβούλιο αναθέτει καθήκοντα σε υπάλληλο που πληροί τις προϋποθέσεις επιλογής για τη θέση που προκηρύσσεται και υπηρετεί κατά προτίμηση στον τόπο που θα ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου..»

Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταμένου οργανικής μονάδας, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο νόμιμο αναπληρωτή, από την έναρξη της αναπλήρωσης χωρίς περιορισμό για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση. (Υπ. Οικ. Αρ.Πρωτ. 2/52492/0022/23.7.2012)

Εάν έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο του μήνα από την κένωση της θέσης, εντός του οποίου η Διοίκηση όφειλε να προβεί στην κάλυψη της θέσης με επιλογή προϊσταμένου, όπως προβλέπει η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3839/2010, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αναστέλλει την καταβολή του επιδόματος. Σχετική είναι και η ερμηνευτική-επιστημονική προσέγγιση (βλ. Α.I.Τάχος – Ι.Λ. Συμεωνίδης, Ερμηνεία Υπαλληλικού Κώδικα και αντίστοιχων διατάξεων του Κώδικα Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη 2007, σελ. 1100, Γ’ έκδοση) βάσει της οποίας «Η προθεσμία του εδαφίου β’ πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτική με χαρακτήρα έντονης υπόδειξης».

Κατόπιν τούτου, το Υπ. Οικονομικών έχει την άποψη, ότι η χορήγηση ή μη του επιδόματος θέσης ευθύνης συναρτάται με τη νομιμότητα της αναπλήρωσης και όχι με την πάροδο της σχετικής χρονικής προθεσμίας του ενός μήνα για την πλήρωση της θέσης. (εγγ. ΥΠ. Δ.Μ.&Η.Δ. ΔΙΔΑΔ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 35 Α.5/ 256/25952/12.6.2012).

Πηγή:dimosnet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ