Ποιος είναι ο φορέας απονομής της σύνταξης σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης

asfalisi-thumb-large

Σύμφωνα με την διαδοχική ασφάλιση, οι φορείς στους οποίους έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος χωρίζονται στον φορέα που θα χορηγήσει τη σύνταξη και τους συμμετέχοντες φορείς.

Απονέμων φορέας είναι το Ταμείο που με βάση τη νομοθεσία κρίνεται αρμόδιο και τελικά χορηγεί τη σύνταξη.

Η σύνταξη υπολογίζεται στο σύνολό της από τον απονέμοντα φορέα με συμμετοχή τμηματικών ποσών των συμμετεχόντων.

Συμμετέχων φορέας λέγεται το Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί ο εργαζόμενος αλλά δεν είναι, με βάση τη νομοθεσία, το αρμόδιο για τη χορήγηση της σύνταξης. Συμμετέχει στη δαπάνη για τη χορήγηση της σύνταξης από τον απονέμοντα φορέα.

Εδώ πρέπει να σημειωθεί πως το Ταμείο που θα δώσει τη σύνταξη στον ασφαλισμένο δεν είναι πάντοτε το τελευταίο.

Για να είναι το τελευταίο Ταμείο αυτό το οποίο θα χορηγήσει τη σύνταξη, θα πρέπει ο ασφαλισμένος να έχει συμπληρώσει σε αυτό 1.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 500 ημέρες μέσα στην τελευταία πενταετία πριν από την υποβολή της αίτησης ή τη διακοπή της ασφάλισης.

Εφόσον δεν υπάρχει η προϋπόθεση αυτή, η δυνατότητα συνταξιοδότησης εξετάζεται από τους άλλους φορείς στους οποίους έχει ασφαλιστεί ο εργαζόμενος, με πρώτο εκείνον στο οποίο έχει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης (εξαιρουμένου του τελευταίου φορέα).

Ο κάθε ασφαλιστικός φορέας, εξετάζει με βάση τη νομοθεσία του το αίτημα και εφόσον ο εργαζόμενος συμπληρώνει τις προϋποθέσεις του, ο φορέας αυτός καθίσταται απονέμων, δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση για τη χορήγηση της σύνταξης. Εάν κανένας από τους άλλους φορείς δεν μπορεί να χορηγήσει σύνταξη με βάση τη νομοθεσία του, τότε ο τελευταίος φορέας χορηγεί τη σύνταξη με τουλάχιστον 1.000 ημέρες στην ασφάλισή του, εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία. Βέβαια, η χορήγηση της σύνταξης προϋποθέτει ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες λοιπές προϋποθέσεις του απονέμοντα φορέα (όριο ηλικίας και έτη ασφάλισης).

Τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα θεμελιώνονται με κανονική χρήση των χρόνων που έχουν διανυθεί με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης. Ο χρόνος ασφάλισης από την άποψη της θεμελίωσης αντιμετωπίζεται σαν να έχει διανυθεί εξ ολοκλήρου στον τελευταίο φορέα. Ο χρόνος που διανύθηκε στην ασφάλιση δεν υπολογίζεται για θεμελίωση στις εξής περιπτώσεις:

-Οταν έχουν για τον χρόνο αυτό επιστραφεί οι εισφορές
-Οταν έχει χορηγηθεί για τον συγκεκριμένο χρόνο εφάπαξ παροχή
-Οταν υπάρχει παράλληλη ασφάλιση οπότε υπολογίζεται ο χρόνος μόνο του ενός Ταμείου-Οταν έχει χορηγηθεί σύνταξη για τον χρόνο αυτό η οποία εξακολου-θεί να καταβάλλεται.
-Οταν δεν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.

Πηγή:Φορολογικά Νέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ