Αναδρομικός διορισμός υπαλλήλου

assets large t 420 54031090 type12128

Σε περίπτωση αναδρομικού διορισμού υπαλλήλου, ο οποίος γίνεται σε συμμόρφωση προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η υπηρεσία οφείλει: α) να προβεί στην πρόσληψη αυτού από την ημεροχρονολογία από την οποία είχαν διορισθεί οι συνυποψήφιοί του βάσει του αρχικού πίνακα, β) να του καταβάλει αναδρομικές αποδοχές μέχρι του χρονικού σημείου που ανατρέχει ο διορισμός του, μετά την αφαίρεση των ποσών που τυχόν απεκόμισε από την παροχή της εργασίας του σε τρίτο ή από την άσκηση άλλου επαγγέλματος για το εν λόγω χρονικό διάστημα. (ομοφ.)

Ολόκληρη η απόφαση του ΝΣΚ 255/2012

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ