Βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών

dimosioi ypalliloi

Στις 7 Μαρτίου 2012 και με Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.31. 19/1030/22845, Σχετ.: Το υπ’ αριθμ. 47090/15-11-2011 έγγραφο σας, δόθηκε απάντηση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σχετικά «Βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων κατόχων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών».

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού και επί του πρώτου ερωτήματος σας, αναφορικά με τη βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων, που κατέθεσαν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών μετά την 1η Νοεμβρίου 2011, ημερομηνία έναρξης ισχύος του δευτέρου κεφαλαίου του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4038/2011 (ΦΕΚ 14/Α/2-2- 2012) : «Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής : «Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισμένο και συναφές διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό, τίτλο σπουδών μετά το διορισμό τους, ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.

Ως μεταπτυχιακό και ως διδακτορικό δίπλωμα νοούνται εκείνα που χορηγούνται με αντίστοιχο ιδιαίτερο τίτλο μετά τη λήψη του πτυχίου …. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης της συνάφειας αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4024/2011»

Εκ των ανωτέρω συνάγεται, ότι σε υπαλλήλους, οι οποίοι κατατάχθηκαν βαθμολογικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 του ν. 4024/2011 κι εν συνεχεία κατέθεσαν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, θα πρέπει αφού κριθεί η συνάφεια των σχετικών τίτλων τους από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο να μειωθεί, όπως προβλέπεται ανωτέρω, ο χρόνος της βαθμολογικής τους εξέλιξης.

Διευκρινίζεται, ότι ελλείψει σχετικής νομοθετικής ρύθμισης όμοιας με αυτήν του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003, κατά την άποψή μας οι ανωτέρω υπάλληλοι στοιχειοθετούν το εν λόγω δικαίωμα από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Δεδομένου δε, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4024/2011 τα υπηρεσιακά συμβούλια καταρτίζουν το Μάιο κάθε έτους πίνακες προακτέων κατά βαθμό, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και μη προακτέων, προκύπτει ότι οι προαγωγές θα διενεργούνται μία φορά κάθε έτος με την εφαρμογή ποσοστώσεων προαγωγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία και μεταβατικά σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011. Ως εκ τούτου, το βαθμολογικό όφελος των δύο (2) και έξι (6) ετών για τους κατόχους μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών αντίστοιχα θα πρέπει να προστεθεί στον πλεονάζοντα χρόνο στο βαθμό, στον οποίον κατετάγησαν οι εν λόγω οι υπάλληλοι την 1η-11-2011. Μετά τον εκ νέου υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου θα πρέπει να γίνει νέα κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του συγκεκριμένου βαθμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές διατάξεις και την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών.

Η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ελευθερία Μπινιάρη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ