Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου

antistekomaste

Σχόλιο

Η εγχώρια τρόικα διαλύει τα πάντα. Συρρικνώνει τις υπηρεσίες του δημοσίου, που σημαίνει κυρίως ότι η χώρα μας μετατρέπεται σε τριτοκοσμική-αφροασιατική χώρα, όπου ο πολίτης δεν θα έχει καμιά προστασία, ούτε κοινωνική παροχή από τους φορείς του δημοσίου, ενώ θα οδηγήσει άμεσα σε χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων μέσω της  εφεδρείας.

Η ανατροπή αυτής της πολιτικής δεν μπορεί να γίνει όταν από τη μια μεριά στελέχη της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, κυρίως στην ΑΔΕΔΥ, μας κάναν κριτική στην προηγούμενη συνεδρίαση του Γενικού της Συμβουλίου (ΓΣ) ότι κινδυνολογούμε! Χαρακτηριστικές ήταν οι επιθέσεις των στελεχών τους ενάντια στην Αυτόνομη Παρέμβαση της ΑΔΕΔΥ, κατηγορώντας τον σ. Ηλία Βρεττάκο, ότι «…ντε και καλά ήθελε να ερνηνεύσει της δηλώσεις του Υπουργού κ Μανιτάκη ότι θα γίνουν απολύσεις… ε δεν θα γίνουν απολυσεις πώς να το κάνουμε»!!!! (Βασ. Πολυμερόπουλος).

Αύριο βέβαια, όταν πλέον οι απολύσεις θα γίνονται, τότε …. θα αγωνίζεται και αυτός και η παράταξεις τους για να μην …. περάσουν!, όπως έκαναν και τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ-ΟΤΑ, όταν ψηφίστηκαν ο «Καλλικράτης» και το πρώτο μνημόνιο, όπου κατηγορούσαν την ΑΣΚ-ΟΤΑ ότι  «…κινδυνολογεί…» (Θ. Μπαλασόπουλος), όταν λέγαμε ότι έρχονται απολύσεις.

Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι έχουμε ένα σ.κ που δεν είχε, ούτε έχει σχεδιασμό να ανατρέψει τις μνημονιακές πολιτικές. Ακολουθούσε πάντα την κυβέρνηση και όταν έπαιρνε αυτή κάποιο μέτρο, αυτό αντιδρούσε! Αυτή η τακτική από τη μια διευκόλυνε το πέρασμα της μνημονιακής πολιτικής και από την άλλη εξαντλούσε τους εργαζόμενους με τις σποραδικές και κυρίως αποσπασματικές κινητοποιήσεις.

Οι συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ δεν έβαλαν καμιά στιγμή, ακόμη και στην προηγούμενη περίοδο, το αίτημα της ανατροπής της κυβέρνησης. Το ίδιο κάνουν και τώρα.

Η μόνη λύση είναι η ανατροπή τους! Το σύνθημα Ή Εμείς Ή Αυτοί γίνεται και πάλι επίκαιρο!

Ακολουθεί η εγκύκλιος του Υπουργείου

Στις 7 Αυγούστου 2012 και με Αρ. Πρωτ.:ΔΟΑ/Φ 14/81/οικ 18320 από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εκδόθηκε εγκύκλιος με ΘΕΜΑ: Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, κατά τα οριζόμενα στις παρ. 1α, 2 και 9 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει.

ΣΧΕΤ.: α) η αριθ. ΔΟΑ/Φ.14/1/οικ.21732/31-10-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΝΧ-3Ρ8) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «.Κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου» και
β) η αριθ.ΔΟΑ/Φ.14/38/οικ.26195/15-12-2011 (ΑΔΑ: 45ΨΩΧ-Ζ7Τ) εγκύκλιος της υπηρεσίας μας με θέμα «Ηλεκτρονική παροχή στοιχείων για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου».

Σε συνέχεια των ανωτέρω α) και β) σχετικών εγκυκλίων της υπηρεσίας μας, αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία κατάργησης κενών θέσεων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του δημόσιου τομέα, θέμα που αποτελεί και υποχρέωση της χώρας μας (όπως προβλέπεται με το Ν. 4046/2012, ΦΕΚ 28 Α’) σας υπενθυμίζουμε τα ακόλουθα:

1.Όσες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχουν προβεί στην έκδοση διαπιστωτικής πράξηςαυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου (κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει), παρακαλούνταινακαταρτίσουν,το ταχύτερο δυνατό δεδομένουότιη τεθείσα αρχικά προθεσμία έχει παρέλθει, και όχι αργότερα από τις 14/9/2012,τη σχετική πράξη και να την αποστείλουν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση της και στην υπηρεσία μας.

2.Όσα Υπουργεία δεν έχουν προβεί στην κατάρτιση των σχεδίων Κ.Υ.Α. για την κατάργηση ή/και αιτιολογημένη διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου στις υπηρεσίες και φορείς που εποπτεύουν (κατά τα οριζόμενα στα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1α του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει), παρακαλούνται να καταρτίσουν, το ταχύτερο δυνατό δεδομένου ότι και στην περίπτωση αυτή η αρχική προθεσμία έχει παρέλθει, και όχι αργότερα από τις 31/10/2012, τα εν λόγω σχ. Κ.Υ.Α. και να τα υποβάλουν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για συνυπογραφή, προκειμένου, στη συνέχεια, να τα αποστείλουν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση (παρακαλούνται, επίσης, οι φορείς να μας κοινοποιούν το ΦΕΚ δημοσίευσης της Κ.Υ.Α.).

Εξυπακούεται ότι οι εποπτευόμενοι φορείς, εφόσον επιθυμούν τη διατήρηση (κατά τα ανωτέρω) ορισμένων κενών οργανικών τους θέσεων, πρέπει να αποστείλουν, το ταχύτερο δυνατό, τις σχετικές αιτιολογημένες εισηγήσεις τους στα Υπουργεία που τους εποπτεύουν, προκειμένου τα τελευταία να καταρτίσουν τα προαναφερθέντα σχ. Κ.Υ.Α. εντός της ανωτέρω τιθέμενης προθεσμίας.

3.Όσες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχουν προβεί στην έκδοση διαπιστωτικής πράξηςαυτοδίκαιης κατάργησης κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, οι οποίες κενώθηκαν λόγω αυτοδίκαιης απόλυσης των υπαλλήλων που τις κατείχαν ή θέσης αυτών σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας (κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 9 του άρθρου 33 του Ν. 4024/2011, όπως ισχύει),παρακαλούνται να καταρτίσουν, μέχρι τις 14/9/2012, τη σχετική πράξη και να την αποστείλουν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση, με ταυτόχρονη κοινοποίηση της και στην υπηρεσία μας.

4.Τέλος, όσες υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. δεν έχουν καταχωρήσει ηλεκτρονικά τα ζητούμενα, στην ανωτέρω β) σχετική εγκύκλιο της υπηρεσίας μας, στοιχεία, παρακαλούνται να προβούν στην καταχώριση αυτών (σύνδεσμος: https://sites.google.com/site/organikes/ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης):

α) άμεσα, εφόσον οι ανωτέρω διαπιστωτικές πράξεις έχουν ήδη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ή

β) αμέσως μετά τη δημοσίευση αυτών.

Για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις επί των ανωτέρω, η υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεση σας.

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτριος Στεφάνου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ