Γονική Άδεια: 25/2012 και 234/2012 γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ

mitera tekno

Α.Χορηγείται για κάθε τέκνο χωριστά;

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 25/2012 Γνωμοδότηση του ΝΣΚ:

«Γεννάται ο προβληματισμός τι θα ισχύσει στην περίπτωση δίδυμης ή πολύδυμης γέννησης τέκνων υπαλλήλου της ΕΥΠ και ειδικώτερα αν το δικαίωμα εξαντλήθηκε με τη χορήγηση στην εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα μητέρα σχετικής 9μήνης άδειας μετά τον τοκετό, ή το δικαίωμα αυτό είναι αυτοτελές για κάθε τέκνο, οπότε ο γονέας υπάλληλος δικαιούται να λάβει άδειες ανατροφής, για τα γεννηθέντα τέκνα από την μία κύηση, για τα οποία δεν έχει λάβει άδεια η μητέρα.

Και ενώ ως προς το θέμα γέννησης τέκνων διαφορετικής ηλικίας έχει κριθεί παγίως ότι το δικαίωμα κάθε τέκνου είναι αυτοτελές (ΣτΕ 1/2006, 2/2006, 2357/2006, Διοίκ. Εφ. Θεσ/νίκης 2847/2006, 420/2005), ως προς το ζήτημα διδύμων ή πολυδύμων τέκνων, η νομολογία έχει διχασθεί. Έτσι με σειρά αποφάσεων (ΣτΕ 4329/2009, 2638/2008, 2637/2008, ΔΕΑ 1644/2009, 193/2010) έχει κριθεί ότι το δικαίωμα κάθε τέκνου είναι αυτοτελές και χορηγούνται ισάριθμες με τα τέκνα άδειες ανατροφής. Αντιθέτως έχουν κρίνει άλλες δικαστικές αποφάσεις (ΔΕΑ 27/2010, 1192/2008, Δ. Εφ. Θ. 1842/2010, 1546/2009, Δ. Εφ. Πειρ. 1204/2010 306/2009, Δ.Εφ.Ιωαν. 121/2011, 200/2010, 199/2010, 146/2010). (Βλ. και Γνωμ. 496/2007 Ε’Τμήματος ΝΣΚ κατά πλειοψηφία αρνητική στη χορήγηση περισσοτέρων αδειών).

Εν τέλει το θέμα παραπέμφθηκε στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την υποβολή από το Διοικητικό Εφετείο Θεσ/νίκης προδικαστικού ερωτήματος, το οποίο ήδη με την υπ’ αριθμ. C-149/16-10-2010 απόφαση του (Ζωής Χατζή κατά Υπουργού των Οικονομικών), η οποία εκδόθηκε επί της εννοίας της προαναφερθείσας ρήτρας 2.1. της συμφωνίας-πλαισίου για την γονική άδεια, η οποία συνήφθη στις 14-12-1995 από την UNICE, την CEEP και την CES, έκρινε ότι η ρήτρα αυτή «δεν έχει την έννοια ότι η γέννηση διδύμων θεμελιώνει δικαίωμα τόσων γονικών αδειών, όσα τα τέκνα που γεννιούνται. Σε κάθε περίπτωση, (όμως) υπό το πρίσμα της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως, η ρήτρα αυτή επιβάλλει στον εθνικό νομοθέτη να καθιερώσει σύστημα γονικής άδειας το οποίο, αναλόγως με την υφιστάμενη στο οικείο κρότος μέλος κατάσταση, εξασφαλίζει στους γονείς διδύμων μεταχείριση λαμβάνουσα προσηκόντως υπόψη τις ειδικές τους ανάγκες. Εναπόκειται (δε) στον εθνικό δικαστήνα διαπιστώσει κατά πόσον η εθνικήνομοθεσία ανταποκρίνεται στην απαίτηση αυτή και να προσδώσει, ενδεχομένως, στην εν λόγω εθνική νομοθεσία μια – κατά το μέτρο του δυνατού – σύμφωνη προς το δίκαιο της Ένωσης ερμηνεία».

‘Ηδη το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης που υπέβαλε το προδικαστικό ερώτημα, με την υπ’ αριθμ. 421/2011 απόφαση του κατά συμπόρευση προς την κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου έχει απορρίψει σχετική αίτηση ακύρωσης. Σημειώνεται ότι και με την 457/2011 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κρίθηκε, ότι δεν γεννάται αυτοτελές δικαίωμα για κάθε τέκνο, πλην όμως έγινε εν τέλει δεκτό το αίτημα που υποβλήθηκε, κατ’ εφαρμογή όμως των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 1 και 4 του Συντάγματος και για ειδικούς λόγους, οι οποίοι συνέτρεχαν στην συγκεκριμένη περίπτωση (βαρεία ασθένεια του τέκνου), ζήτημα, όμως το οποίο κείται εκτός του ερωτήματος. Από τα παραπάνω διαφαίνεται πλέον ότι παγιώνεται νομολογιακά η άποψη ότι η γονική άδεια χορηγείται μία φορά για κάθε κύηση, ανεξαρτήτως τέκνων.»

Β.Γέννηση τέταρτου τέκνου

Α) Το αυτοτελές δικαίωμα της διάταξης του άρθρου 53 παρ.2 εδ.γ’ του Ν. 3528/2007 τυγχάνει επεκτατικής εφαρμογής και επί των υπαλλήλων της ΕΥΠ, επί των οποίων εφαρμόζεται ο προγενέστερος Ν. 2683/1999. Β) Το δικαίωμα αυτό μπορεί να ασκηθεί έστω και αν το τέκνο δεν έχει συμπληρώσει εισέτι το τέταρτο έτος της ηλικίας του, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο σύζυγος του ενδιαφερομένου που εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, έχει εξαντλήσει, σύμφωνα με το διέπον τον φορέα του νομικό καθεστώς, το αντίστοιχο δικαίωμα της διάταξης του άρθρου 53 παρ.2 εδ.α’ του Ν. 2683/1999. Δεν πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση εφαρμογής της ρύθμισης η γέννηση του τετάρτου τέκνου του υπαλλήλου να έχει προέλθει από διαφορετικό τοκετό σε σχέση με τα προηγούμενα τέκνα. Τέτοια απαίτηση δεν τίθεται από τον νομοθέτη, ο οποίος αποβλέπει, προς ενεργοποίηση της διάταξης, στην ύπαρξη αυτού τούτου του τέκνου στην οικογένεια. (ομοφ.) (Γν ΝΣΚ 234/2012)

Σχετικά με γονικές άδειες: ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ