Υγιεινή και Ασφάλεια: Απασχόληση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας

aporrimmatofora

Το ΥΠ.ΕΣ, με αφορμή ερωτήματα που γίνονται από υπηρεσίες των Δήμων, σχετικά με το καθεστώς που ισχύει για τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, μετά την ψήφιση του ν.4071/2012, στις 11/07/2012 και με αρ.πρωτ.: 24901, έδωσε την παρακάτω απάντηση:

ΘΕΜΑ: Παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης-εφαρμογή διατάξεων άρθρου 12 παρ.10 ν.4071/2012.

ΣΧΕΤ.: Η αριθμ.37/28-5-2012 εγκύκλιος μας.

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τις δυνατότητες που παρέχει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο στους ΟΤΑ ως προς την απασχόληση ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, έπειτα και από την ισχύ του άρθρου 12 παρ. 10 ν.4071/2012, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Όπως αναφερόταν στην αριθμ.37/2012 σχετική εγκύκλιο μας, με τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 10 λογίσθηκαν ως νομίμως καταρτισθείσες συμβάσεις μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 ν.2527/1997 όπως ισχύει) η παροχής υπηρεσιών μεταξύ ΟΤΑ και ιδιωτών που συνήφθησαν βάσει των οριζομένων στο ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» ή στον προϊσχύσαντα ν.1568/1985, ενώ κατοχυρώθηκε το δικαίωμα των εργοδοτών φορέων να συνάπτουν και εφεξής αντίστοιχες τέτοιες συμβάσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών τους, εφόσον βέβαια δεν υπηρετεί σε αυτούς τακτικό προσωπικό των συγκεκριμένων ειδικοτήτων.

Η παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης διέπεται από συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο, για το οποίο σας είχαμε ενημερώσει με το Α.Π. 69521/07/21-1-2008 έγγραφο μας και το συνημμένο σε αυτό Α.Π. 713/4-12-2007 έγγραφο του (τότε) Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

Όπως μας γνώρισε, δε, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με το Α.Π. 11287/527/15-6-2012 νεώτερο έγγραφο του, τα διαλαμβανόμενα στο Α.Π. 713/4-12-2007 έγγραφο εξακολουθούν να ισχύουν, και μετά την ισχύ του ν.3850/2010.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επί του θέματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας (www.ypakp.gr ), στη διαδρομή: Νομοθεσία/Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία.

Για τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τους φορείς αρμοδιότητας σας, ώστε να μην καταφεύγουν στην εφαρμογή άλλων διατάξεων που δεν ενδείκνυνται για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης ανάγκης, όπως π.χ. το π.δ.28/1980.

Επισυνάπτονται φωτοαντίγραφα των Α.Π. 69521/07/21-1-2008 και 713/4-12-2007 εγγράφων, προς υπενθύμιση σας.

Το Υπουργείο παραμένει στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΝΤΖΕΛΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ