Αναστολή χορήγησης αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Παντού περικοπές! Κατά τα άλλα μιλάνε για την ανάγκη εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού!

Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012: «Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31/12/2012. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις».

Με το υπ΄αριθ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64 β/868/7309,11056/16.05.2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διευκρινίζονται σχετικά με την ανωτέρω αναστολή, τα ακόλουθα:

α. Η αναστολή των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις τμηματικής χορήγησης αυτής καθώς οι περιπτώσεις αυτές ρυθμίζονται με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3801/2009.

β. Εκκρεμείς αιτήσεις υπαλλήλων, υποβληθείσες πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4057/2012, για λήψη ή συνέχιση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν εξετάζονται.

γ. Η παράταση ήδη εγκεκριμένων αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν τις 14/03/2012 εμπίπτει επίσης στην αναστολή της παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, καθόσον ο νόμος προβλέπει εξαίρεση μόνο αυτών των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν ήδη χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

δ. Οι περιπτώσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών εμπίπτουν στον περιορισμό της παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, καθόσον ο νέος νόμος δεν προβλέπει καμία άλλη εξαίρεση από την αναστολή παρά μόνο για τις ήδη χορηγηθείσες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βας. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Πληροφορίες: Χριστίνα Σιδέρη
Τηλέφωνο: 2131313337
Fax: 2131313389

                                                                  Αθήνα, 16 Μαΐου 2012
                                                                  Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.64 β/868/7309,11056

Θέμα: Χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης

Σχετ.: α. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 39055/22-03-2012 έγγραφο της Περιφέρειας ΧΧΧ

β.Το με αριθμ. πρωτ. 11131/30-04-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Σε απάντηση των ανωτέρω δύο σχετικών εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι συμφωνούμε με την άποψη του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως αυτή διατυπώνεται στο ανωτέρω β. σχετικό. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με την παροχή διευκρινήσεων για τη χορήγηση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (ΦΕΚ54/Α’/14-03-2012) «Δεν χορηγούνται άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 και του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 για τη συμμετοχή του υπαλλήλου σε προγράμματα ή κύκλους μεταπτυχιακής εκπαίδευσης μέχρι τις 31/12/2012. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγει την ισχύ αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις».

Η αναστολή των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης καταλαμβάνει και τις περιπτώσεις τμηματικής χορήγησης αυτής καθώς οι περιπτώσεις αυτές ρυθμίζονται με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 17 του ν. 3801/2009. Εκκρεμείς αιτήσεις υπαλλήλων, υποβληθείσες πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 4057/2012, για λήψη ή συνέχιση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν εξετάζονται.

Η παράταση ήδη εγκεκριμένων αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης οι οποίες έχουν χορηγηθεί πριν τις 14/03/2012 εμπίπτει επίσης στην αναστολή της παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, καθόσον ο νόμος προβλέπει εξαίρεση μόνο αυτών των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που έχουν ήδη χορηγηθεί έως την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.

Για τις περιπτώσεις αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε υπαλλήλους οι οποίοι έχουν λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, σας ενημερώνουμε ότι εμπίπτουν στον περιορισμό της παρ. 14 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012, καθόσον ο νέος νόμος δεν προβλέπει καμία άλλη εξαίρεση από την αναστολή παρά μόνο για τις ήδη χορηγηθείσες.

Η προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Ελευθερία Μπινιάρη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ