Μ.Τ.Π.Υ.: Κρατήσεις μετά την ισχύ των ν.4024/2011 και 4052/2012

Από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων εκδόθηκε εγκύκλιος, αρ. πρωτ.:44731/27-06-2012 με θέμα: Επικαιροποίηση Εγκυκλίου «Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012″.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 29470/20-4-2012 εγκυκλίου μας, με την οποία σας γνωρίζαμε τα ποσοστά κράτησης ανά είδος αποδοχών, σύμφωνα με το ν. 4024/2011, σας πληροφορούμε ότι δημοσιεύτηκε ο Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’) αρ. 138 παρ. 10. 4 και ημερομηνία εφαρμογής αναδρομικά από 1/11/2011. Σας παρουσιάζουμε παρακάτω το νέο επεξηγηματικό πίνακα, με παράδειγμα εφαρμογής, προς διευκόλυνση των υπολόγων εκκαθαριστών μισθοδοσίας των πολιτικών υπαλλήλων – ιιετόγων του Ταμείου nag για την εφαρμογή των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων μετά την ισχύ των προαναφερόμενων Νόμων:

ΑΡΘΡΟ Ν. 4024/11

ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.

13

Βασικός Μισθός

4%

15

Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών

1 %

16

Επιδόματα Εορτών και Αδείας

0%

17

Οικογενειακή παροχή

1 %

18

Επίδομα Θέσης Ευθύνης

4%

24

Τρίμηνες αποδοχές

4%

ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ποσό 140,80 € αρ. 2 Ν. 3513/2006

4%

19

Κίνητρο Επίτευξης Στόχων και Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

2%

20

Υπερωριακή εργασία

2%

21

Αμοιβές συλλογικών οργάνων

2%

29

Υπερβάλλουσα μείωση (σύμφωνα με το Ν. 4052/2012, αρ. 138 παρ. 10. 5, με αναδρομική ισχύ από 1/11/2011)

2%

30

EYROCONTROL (αρ. 34 και 34α Ν. 2682/1999), επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, ειδικό επιμίσθιο, αποζημίωση για προμήθεια στολής στους Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρων Ε.Κ.Α.Β. (αρ. 32Ν. 4058/2012), επίδομα στους Ειδικούς Επιθεωρητές Δημόσιας Διοίκησης (παρ. 19, αρ. 9 Ν. 4057/2012)

2%

30

Εφάπαξ χρηματικό ποσό για μετάθεση σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής (αρ. 20 Ν. 2606/1998), έξοδα και αποζημιώσεις και εφάπαξ οικονομική ενίσχυση για μετάθεση σε παραμεθόριες περιοχές (παρ. 22, αρ. 9 Ν. 2266/1994), οικονομικά κίνητρα και έξοδα μετάθεσης για μετατασσόμενους σε παραμεθόριες περιοχές ( αρ. 72 Ν. 3528/2007)

2%

30

Υπερβάλλουσα αύξηση (σύμφωνα με το Ν. 4024/2011, αρ. 29 παρ. 2. γ, με αναδρομική ισχύ από 1/11/2011)

Στην περίπτωση της υπερβάλλουσας αύξησης διενεργείται κράτηση 4% επί του Β.Μ. ή του Μ.Κ. του αντίστοιχου βαθμού.

0%

 

Παράδειγμα υπερβάλλουσας αύξησης (στην περίπτωση που προκύπτει, με τις νέες διατάξεις αύξηση στις αποδοχές του υπαλλήλου):

Υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με 25 έτη υπηρεσίας εντάσσεται, σύμφωνα με το αρ. 28 στο Β’ βαθμό της κατηγορίας του και σύμφωνα με το αρ. 29 του Ν. 4024/2011 στο Μ.Κ. 1 του βαθμού του. Ο νέος βασικός μισθός ανέρχεται στο ποσό των 1.944 € μηνιαίως. Έστω ότι την 31.10.2011 οι αποδοχές του ανέρχονταν στο ποσό των 1.764 € μηνιαίως. Προκύπτει λοιπόν μία αύξηση ύψους 180 €. Σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού προαναφερόμενου νόμου, ο υπάλληλος πρέπει να λάβει την αύξηση αυτή σε διάστημα τριών ετών. Δεδομένου όμως ότι ο υπάλληλος πρέπει να καταταχθεί άμεσα στο Μ.Κ. 1 του βαθμού του, καθώς δεν μπορεί να καταταγεί αλλού, θα αφαιρεθεί, για το πρώτο έτος, από το νέο Β.Μ., ποσό ίσο με τα 2/3 της διαφοράς του, δηλ. 120 €.

Αναλυτικότερα:

Από 1.11.2011 έως 31.10.2012 λαμβάνει 1.824 € (1944-120)

Από 1.11.2012 έως 31.10.2013 λαμβάνει 1.884 € (1944-60)

Από 1.11.2013 και εφεξής λαμβάνει 1.944 €

Η υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση 4% θα γίνει στο ποσό των 1.944 € από 1.11.2011, δηλαδή στο Β.Μ. του κλιμακίου του.

Στην περίπτωση που οι νέες αποδοχές του υπαλλήλου περιλαμβάνουν, εκτός από το βασικό μισθό και επιδόματα, θα ακολουθηθεί η ίδια ανωτέρω διαδικασία και η υπέρ ΜΤΠΥ κράτηση θα γίνει στο ποσοστό όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα.

Σημειώνουμε ότι το μέρισμα που θα δοθεί κατά τη συνταξιοδότηση θα είναι σύμφωνα με το Ν. 4052/2012, αρ. 138 παρ. 4, δηλαδή (α) με βάση το Β.Μ. και (β) και για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί από 1.11.2011 και μέχρι την έξοδο, ο Β.Μ. του Μ.Κ. ή βαθμού και χρονοεπιδόματος που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδο του από την υπηρεσία (υπομέρισμα). Σημειώνουμε ότι, σύμφωνα με το Π.Δ. 422/81 αρ. 2, όπως ισχύει σήμερα και Π.Δ. 94/2011 αρ. 2, αποστολή του Ταμείου είναι η κατά αναλογία των καταθέσεων του κάθε μετόχου παροχή μερίσματος ή άλλου βοηθήματος στους μετόχους του Ταμείου και τις οικογένειες τους, ενώ στις διατάξεις των αρ. 1 και 2 του Ν. 3863/2010 ορίζεται ηαναλογική σύνταξη, το ποσό της οποίας προσδιορίζεται ανάλογα με το ύψος των κρατήσεων για τα έτη ασφάλισης.

Κατά τα λοιπά θέματα που αφορούν:

Α) τα εν ισχύ ειδικά μισθολόγια,

Β) αποδοχές υπαλλήλων που δε μετέχουν στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. και

Γ) δαπάνες των δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ. εξακολουθούν να ισχύουν κατά περίπτωση οι κρατήσεις που αναγράφονται στον προαναφερθέντα «Οδηγό Κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.».

Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των ανωτέρω και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συμπληρωματική πληροφορία και διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΡIΓΚΑΣ


Ολόκληρη η εγκύκλιος σε pdf: ΕΔΩ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ