Η εξαγορά χρόνου για τον κλάδο των βαρέων

xrima

Με την εγκύκλιο διαταγή 27/2012 που εξέδωσε η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δόθηκαν οδηγίες ως προς την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν το νέο πίνακα των Βαρέων & Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, ο οποίος άρχισε να ισχύει από 1/1/2012.

Για τις ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από το νέο πίνακα, δόθηκε η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισής τους στον κλάδο των ΒΑΕ εφόσον μέχρι 31/12/2012 είχαν πραγματοποιήσει οι μέν «παλαιοί» ασφαλισμένοι τουλάχιστον 3600 μέρες ασφάλισης στα ΒΑΕ, οι δε «νέοι» ασφαλισμένοι τουλάχιστον 3375 μέρες.

Οι ασφαλισμένοι που απασχολούνται σε εργασίες που εξαιρέθηκαν από το νέο πίνακα, θα μπορούν-μετά από σχετική νομοθετική ρύθμιση που πρόκειται να έλθει στη Βουλή-, να αναγνωρίσουν με εξαγορά, τον χρόνο πραγματικής απασχόλησης από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2015, έως 1200 ημερών προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις των 3600 ημερών ασφάλισης στα ΒΑΡΕΑ, από τις οποίες τις 1000 μέρες κατά την τελευταία 13ετία πριν το ηλικιακό έτος που προβλέπεται για την συνταξιοδότησή τους.

Η εξαγορά δεν μπορεί να ξεπερνά τις 1200 μέρες και θα γίνεται με την καταβολή ασφαλίστρου 3,6% για τον κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 2% για τον φορέα επικουρικής ασφάλισης, επί του 25πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη που ίσχυε την 31/12/2011.

Η εξόφληση του ποσού της εξαγοράς θα μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ εντός τριμήνου από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης αναγνώρισης οπότε και θα παρέχεται έκπτωση 15%, είτε σε μηνιαίες δόσεις ο αριθμός των οποίων θα ισούται με τον αριθμό των μηνών που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισμένος.

Πηγή: Φορολογικά Νέα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ