Πολλαπλή ασφάλιση μισθωτού

ika

Όταν ο μισθωτός μέσα στην ίδια χρονική περίοδο παρέχει εργασία σε περισσότερους από έναν εργοδότες (όχι όμως περισσότερους από τρεις ημερησίως), με τους οποίους έχει συνάψει ξεχωριστές συμβάσεις, υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον οι εργασίες του είναι ασφαλιστέες στο ΙΚΑ.

Ο πολλαπλώς απασχολούμενος θεωρείται ότι πραγματοποιεί μία μέρα εργασίας για τις απασχολήσεις του σε όλους τους εργοδότες. Συνεπώς αναγνωρίζεται μία μέρα ασφάλισης ημερησίως.

Εάν από τα παλιού τύπου ασφαλιστικά βιβλιάρια ή ασφαλιστικές καρτέλες (ΔΑΤΕ), δεν προκύπτουν οι μέρες που απασχολήθηκε ο μισθωτός σε περισσότερους από έναν εργοδότες, τότε αναγνωρίζονται μέχρι 25 τον μήνα.

Εάν όμως προκύπτει ο ακριβής αριθμός ημερών εργασίας, τότε αναγνωρίζονται μέχρι 30 ή 31 τον μήνα. Σημειώνεται ότι από 1/1/2002 ισχύει το ασφαλιστικό σύστημα με την υποβολή ΑΠΔ και ο προσδιορισμός των ημερών ασφάλισης γίνεται μηχανογραφικά.

Πώς γίνεται η ανακεφαλαίωση των ημερών ασφάλισης του πολλαπλώς απασχολούμενου:

1) Όταν οι μέρες ασφάλισης αθροιζόμενες υπερβαίνουν τις 25 μηνιαίως και καμιά από τις επιμέρους απασχολήσεις δεν είναι πάνω από 25, τότε υπολογίζονται 25 μέρες μηνιαίως.
2) Όταν οι μέρες ασφάλισης αθροιζόμενες υπερβαίνουν τις 25 μηνιαίως και κάποια από τις 2 ή 3 απασχολήσεις είναι πάνω από 28 ώς 31 (ανάλογα με τις ημερολογιακές μέρες του μήνα), υπολογίζεται ο μεγαλύτερος από τους 2 ή 3 αριθμούς ημερών εργασίας, δηλαδή μέχρι 28 ή 31 μηνιαίως.
3) Όταν οι μέρες ασφάλισης αθροιζόμενες δεν υπερβαίνουν ή είναι ίσες με 25, καταχωρείται το άθροισμά τους που δεν υπερβαίνει τις 25 μηνιαίως.
4) Εάν υπάρχει ασφάλιση κατά την Κυριακή σε έναν εργοδότη υπολογίζεται η μέρα χωρίς να εφαρμόζονται οι κανόνες της πολλαπλής ασφάλισης.
5) Εάν υπάρχει ασφάλιση κατά την Κυριακή σε περισσότερους από έναν εργοδότες, τότε εφαρμόζονται οι κανόνες της πολλαπλής ασφάλισης.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ