Κανονική άδεια προσωπικού ΙΔΟΧ δημοτικών παιδικών σταθμών

paidikos-sta8mos-300x209

Οι δημοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, ενώ παραμένουν κλειστοί το μήνα Αύγουστο, από 24 Δεκεμβρίου έως και 5 Ιανουαρίου και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας τους (αριθ. 16065/17.4.2002 κυα (ΦΕΚ 497 Β΄).

Λόγω των ανωτέρω διακοπών εργασίας, το τακτικό (μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικό των σταθμών μπορεί να λάβει κανονική άδεια με αποδοχές έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55, παρ.4 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007).

Οι ανωτέρω διατάξεις δεν ισχύουν για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των σταθμών, για το οποίο εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία, όπως προβλέπεται στο άρθρο 177 του ΚΚΔΚΥ.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της υπηρεσίας μας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με το Α.Π. 891/23/14.2.2012 έγγραφό του, φωτοαντίγραφο του οποίου αποστέλλεται, μας γνώρισε ότι «το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και επί του οποίου εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία, δικαιούται κανονική άδεια η οποία χορηγείται σε ημέρες κατά τις οποίες θα είχε τη δυνατότητα να εργαστεί».

Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ