Ασφάλιση οχημάτων Δημοσίου και Ο.Τ.Α.

Tα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου οφείλουν να ασφαλίζουν τα οχήματά τους, εφόσον δεν έχουν εξαιρεθεί της υποχρεωτικής ασφαλίσεως με προεδρικό διάταγμα, πλην όμως υποχρεούνται να καλύπτουν μόνον τους κινδύνους που ρητά προβλέπονται από τις ως άνω διατάξεις.

Πιο συγκεκριμένα, η ασφαλιστική κάλυψη αφορά αποκλειστικά την αστική ευθύνη του κυρίου, κατόχου και κάθε οδηγού αυτών έναντι τρίτων για τους κινδύνους της θανάτωσης, της σωματικής βλάβης και των ζημιών σε πράγματα, περιλαμβάνεται δε σε αυτήν και η χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη.

Δαπάνη για την κάλυψη άλλων ασφαλιστικών κινδύνων δεν προβλέπεται και επομένως δεν μπορεί να διενεργηθεί διότι αντίκειται στην αρχή της νομιμότητας που διέπει τη δράση της δημόσιας διοίκησης, σύμφωνα με την οποία αυτή οφείλει ή μπορεί να ενεργεί μόνον ότι ρητώς ορίζεται στο Νόμο (βλ. πράξεις IV Τμ. 217/2009, 63/2009, 75/2010).

Δεν είναι νόμιμες οι δαπάνες ασφάλισης για τους κινδύνους:

α) της προστασίας bonus malus,

β) της θραύσεως κρυστάλλων

γ) της πυρκαγιάς

δ) της πυρκαγιάς και της έκρηξης από τρομοκρατικές ενέργειες

ε) της προστασίας από ζημιές ιδίου λόγω κλοπής στ) της προστασίας από ζημιές ιδίου

ζ) της προστασίας από κακόβουλες ζημιές ιδίου

η) της προστασίας από ατύχημα οδηγού

θ) της προστασίας από φυσικά φαινόμενα

ι) της ολικής και μερικής κλοπής και

ια) της νομικής προστασίας

καθόσον δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 και 2 του π.δ/τος 237/1986, που ρυθμίζουν περιοριστικά την έκταση της ασφαλιστικής καλύψεως των οχημάτων των ν.π.δ.δ. λόγω των οικονομικών εγγυήσεων που αυτά παρέχουν για την κάλυψη των λοιπών ζημιών. (Ελ.Συν. Τμ. IV Πράξη 1/2011).

Πηγή: dimosnet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ