Συνταξιοδότηση ασφαλισμένων που βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας

efedreia

Στις 22 Ιουνίου 2012 με την με αριθ. ρωτ. Σ40/190, εκδόθηκε η εγκύκλιος με αριθμό 49 του ΙΚΑ με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων που βρίσκονται σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας».

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθ. 1 του ν. 4038/2012(Φ.Ε.Κ. 14/Α’/ 02/02/2012), σύμφωνα με τις οποίες:

«Ο κανονισμός συντάξεως και η εντολή πληρωμής για το προσωπικό που εμπίπτει στις περιπτώσεις β’ και γ της παραγράφου 1 του άρθ. 33 και της παρ. 3 του άρθ. 34 του ν. 4024/2011(Α’ 226) εκδίδεται κατ7 απόλυτη προτεραιότητα και πάντως εντός τεσσάρων μηνών από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους και την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών για την αναγνώριση της σύνταξης».

Με τον τρόπο αυτό, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους μονίμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι εντάσσονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή εργασιακής εφεδρείας που οδηγεί σε συνταξιοδότηση, ώστε η διαδικασία έκδοσης της συνταξιοδοτικής απόφασης να ολοκληρώνεται, και’ απόλυτη προτεραιότητα, εντός τεσσάρων μηνών από την κατάθεση των δικαιολογητικών.

Ολόκληρη η εγκύκλιος:ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ