Αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας υπαλλήλων ΙΔΟΧ

nomos3

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έδωσε απάντηση σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, στην οποία αναφέρονται τα παρακάτω:

[..]Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.4024/2011, ως πραγματική δημόσια υπηρεσία νοείται κάθε υπηρεσία που έχει διανυθεί στο δημόσιο, ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και κάθε άλλη υπηρεσία που, με βάση ειδικές διατάξεις, αναγνωρίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη[..]

Ολόκληρη η απάντηση:ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ