Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υπηρεσία της καθαριότητας

aporrimmatofora

Η απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού χρησιμοποιείται για την ιδιωτικοποίηση διαφόρων υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., ιδιαίτερα της καθαριότητας, οποία κοστίζει πολλαπλάσια, όταν δίνεται σε εργολάβους και τα οποία καλούνται να πληρώσουν οι δημότες μέσω των ανταποδοτικών τελών.

Λύση δεν αποτελεί ούτε η πρόσλησψη έκτακτου προσωπικού, ούτε πολύ περισσότερο μέσω των αμαρτωλών Μ.Κ.Ο. και της λεγόμενης «κοινωνικής εργασίας».

Μοναδική λύση συμφέρουσα για τις τοπικές κοινωνίες και για την αντιμετώπιση της ανεργίας, αποτελεί η στελέχωση όλων των υπηρεσιών, ιδιαίτερα της καθαριότητας, των κοινωνικών υπηρεσιών και των παιδικών σταθμών, με τακτικό προσωπικό πλήρους και σταθερής απασχόλησης.

Τέλος εκδόθηκε η ΚΥΑ οικ. 23672/13.06.2012, με την ορίζεται ο αριθμός των εργαζομένων, ανά Δήμο, που μπορούν να προσληφθούν ως προσωπικό για την υπηρεσία της καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α’ βαθμού, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ