Παραγραφή μισθολογικών αξιώσεων των δημοσίων υπαλλήλων

nomos3

Με την υπ΄αριθ. 2/2012 Απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου κρίθηκε ότι η παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν.Δ. 321/1969, η οποία προβλέπει διετή παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου των δημοσίων υπαλλήλων, πολιτικών και στρατιωτικών και των συνδεομένων με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με αυτό από καθυστερούμενες αποδοχές ή κάθε άλλης φύσεως απολαβές ή αποζημιώσεις εξ αδικαιολογήτου πλουτισμού, δεν αντίκειται στην από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχή της ισότητας.

Συνεπώς οι αξιώσεις των με οποιαδήποτε σχέση υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου από καθυστερούμενες αποδοχές ή απολαβές οποιασδήποτε φύσεως ή αποζημιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό, οι οποίες ορίζονται και οφείλονται απ` ευθείας από το νόμο και των οποίων την πληρωμή αρνείται ή καθυστερεί το Δημόσιο για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με την έννοια την οποία προσδίδουν τα όργανα του στο νόμο, από την οποία όμως άρνηση ή καθυστέρηση δεν παρακωλύεται η δικαστική επιδίωξη της αξιώσεως, υπόκεινται σε διετή παραγραφή.

Υπενθυμίζουμε ότι το ίδιο είχε κριθεί με την υπ’ αριθ. 9/2009 Απόφαση του ΑΕΔ και για τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ, ότι δηλαδή οι αξιώσεις των υπαλλήλων των νπδδ από καθυστερούμενες αποδοχές ή απολαυές, οποιασδήποτε φύσης ή αποζημίωσης από αδικαιολόγητο πλουτισμό, που ορίζονται και οφείλονται απ΄ ευθείας από το νόμο και την πληρωμή των οποίων αρνείται ή καθυστερεί το νομικό πρόσωπο, υπόκεινται σε διετή παραγραφή. (άρθρο 48 παρ. 3 του νδ 496/1974).

Πηγή: dimosnet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ