Εκλογή των δύο (2) αιρετών εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

grafeio

Με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το ΥΠΕΣ γνωστοποιείται ότι η θητεία των μελών των υπηρεσιακών συμβούλιων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού, που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3584/2007 αλλά και την αριθ. 24405/20-5-2011 ( ΦΕΚ 1271 Β’) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2012.

Στο άρθρο 18 της με αριθμ. 24405/20-5-2011 υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι ο τρόπος η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των ΟΤΑ από το έτος 2012 και μετά γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή, καθώς η με αριθμ. 21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β’) όμοιά της καταργήθηκε.

Ως εκ τούτου και κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 της με αριθμ. 24405/20-5-2011 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έως τις 30 Ιουνίου πρέπει να έχετε ολοκληρώσει το πρώτο στάδιο της διαδικασίας (δηλαδή την κατάρτιση των πινάκων εκλογέων) για την εκλογή των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων, που θα αποτελέσουν από 1η Ιανουαρίου 2013 τα νέα αιρετά μέλη των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των ΟΤΑ Α’ Βαθμού.

Ολόκληρη η εγκύκλιος: ΕΔΩ  

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ