Καθορισμός περιοχών για τη χορήγηση επιδόματος Απομακρυσμένων- Παραμεθόριων περιοχών

nomos3

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ / Φ.48/ 51/ οικ. 13129

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν. 4024 /2011 (ΦΈΚ 226 Α/27.10.2011) «Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, χορηγείται επίδομα Απομακρυσμένων-Παραμεθόριων περιοχών, οριζόμενο σε εκατό (100) ευρώ μηνιαίως».

Προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη από τις ως άνω διατάξεις κοινή υπουργική απόφαση για τον καθορισμό των απομακρυσμένων παραμεθόριων και προβληματικών περιοχών για τη χορήγηση του αντίστοιχου επιδόματος στους υπηρετούντες στις υπηρεσίες που εδρεύουν & αυτές τις περιοχές υπαλλήλους θα πρέπει να θεσπιστούν ενιαία κριτήρια προκειμένου να μην δημιουργούνται φαινόμενα άνισης μεταχείρισης υπαλλήλων που υπηρετούν σε περιοχές με ανάλογα χαρακτηριστικά. Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε την παρούσα εγκύκλιο, προκειμένου να προτείνετε αιτιολογημένα πόλεις ή χωριά που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της οποίας προΐστασθε και πληρούν ένα (1) τουλάχιστον από τα κάτωθι κριτήρια:

•Βρίσκονται στην παραμεθόριο ζώνη της χώρας μας, και συγκεκριμένα στους Νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου (περιφέρεια Βορείου Αιγαίου), στα Δωδεκάνησα, ή απέχουν είκοσι (20) χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Αλβανία, την Π.Γ.Δ.Μ. και την Βουλγαρία.

•Βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από αστικάκέντρα, σε συνδυασμό και με συνθήκες δύσκολης πρόσβασηςσε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςκαθώς και μονάδες υγειονομικής περίθαλψης (νοσοκομεία) ήυφίστανται άλλοι γεωφυσικοί παράγοντες (π.χ. υψόμετρο).

•Ειδικότερα για τις πόλεις και τα χωριά που βρίσκονται σε νησιά, με εξαίρεση όσα βρίσκονται σε νησιά με μεγάλη γεωγραφικά έκταση και δεν ανήκουν στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, κριτήριο θα αποτελέσει τόσο η δυσχέρεια πρόσβασης λόγω μη ύπαρξης συχνών δρομολογίων πλοίων όσο και άλλοι γεωφυσικοί παράγοντες

Επισημαίνουμε ότι οι προτεινόμενες περιοχές θα αφορούν συγκεκριμένες πόλεις ή χωριά και θα αναγράφονται με σειρά προτεραιότητας ως προς την αναγκαιότητα χορήγησης του επιδόματος. Τέλος, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ρύθμισης του εν λόγω ζητήματος, παρακαλούμε, όπως ανταποκριθείτε στο αίτημά μας εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας.

Ο Υπουργός
Παύλος Αποστολίδης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ