Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου δημοτικών επιχειρήσεων

elegktiko synedrio

Με τις υπ’ αριθ. 185/2012 και 213/2012 Πράξεις του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου κρίθηκαν τα ακόλουθα:

«Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 22 παρ. 2 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 226), άρθρου μόνου παρ. 1 και 4 της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερόμενης διάταξης 2/13917/0022 κοινής απόφασης των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών … και 258 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, ΦΕΚ Α΄ 114), συνάγεται ότι, από 1.11.2011, οι με οποιαδήποτε ιδιότητα απασχολούμενοι στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. συνδέονται με αυτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και λαμβάνουν το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στον εισαγωγικό βαθμό της κατηγορίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως γίνεται δεκτό και με το έγγραφο της Διευθύντριας Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών της κοινωφελούς που εκδόθηκε διευκρινιστικώς σε εκτέλεση της 112/2012 Πράξεως του Κλιμακίου τούτου, οι αμοιβές των απασχολουμένων στο διετές πρόγραμμα της κοινωφελούς επιχείρησης δεν έχουν υπολογισθεί βάσει των διατάξεων των άρθρων 12 και 13 του ν. 4024/2011, αλλά μη νομίμως, βάσει διατάξεων που έχουν ήδη καταργηθεί από την παρ. 4 του άρθρου μόνου της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.»

Με την ανωτέρω Πράξη του, το Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των κοινωφελών επιχειρήσεων καθορίζονται σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.4024/2011, όπως δηλαδή καθορίζονται οι αποδοχές των υπαλλήλων ορισμένου χρόνου των Δήμων.

Παρατηρούμε σχετικά τα ακόλουθα:

-Η επικαλούμενη από την ανωτέρω Πράξη διάταξη του άρθρου 22 του Ν.4024/2011, υπάγεται στο δεύτερο κεφάλαιο του εν λόγω Νόμου, στο πεδίο εφαρμογής του οποίου δεν υπάγονται οι δημοτικές επιχειρήσεις. (άρθρο 4 του Ν.4024/2012). Επιπλέον, στην ίδια τη διάταξη της παρ.2 του άρθρου 22 του Ν.4024/2011 ορίζεται ότι «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..», χωρίς να αναφέρονται πουθενά οι δημοτικές επιχειρήσεις.

-Οι επικαλούμενες από την ανωτέρω Πράξη διατάξεις του άρθρου μόνου παρ. 1 και 4 της ΚΥΑ 2/13917/0022/2012 αναφέρονται μόνο σε προσωπικό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α..

-Η επικαλούμενη από την ανωτέρω Πράξη διάταξη 258 του Ν. 3463/2006 ορίζει ότι το προσωπικό των κοινωφελών επιχειρήσεων συνδέεται με αυτές με σχέση εργασίαςιδιωτικού δικαίου και προσλαμβάνεται με βάση τις αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν γιατην πρόσληψη του προσωπικού των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αφορά δηλαδή την πρόσληψη και όχι την καταβολή των αποδοχών του εν λόγω προσωπικού, για τις οποίες, σύμφωνα με το έγγραφο του Υπ. Εργασίας 10198/29.1.99, η Δημοτική επιχείρηση, ως ΝΠΙΔ, σαν βασική αρχή εφαρμογής ρυθμίσεων για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού της, θα πρέπει ιεραρχικά να λαμβάνει υπ’ όψη τις εξής κατηγορίες ρυθμίσεων:

«α.1η κατηγορία: Τις κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) που υπογράφονται με τη διαδικασία του ΑΝ 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/68), λόγω έλλειψης αντιστοίχου κατηγορίας οργανώσεως εργοδοτών για σύναψη σύμβασης και περιλαμβάνουν τις ειδικότητες προσωπικούπου απασχολείται.

β.2η κατηγορία: Τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις όμοιας εκτάσεως προς αυτές που καταρτίζονται και ισχύουν σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α/8.3.90) <Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις …> και καταλαμβάνουν όσες κατηγορίες ειδικοτήτων δεν περιλαμβάνονται στη Κ.Υ.Α.. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι για την ένταξη σε ρύθμιση της κατηγορίας αυτής εξετάζεται πρώτα ο νομικός χαρακτήρας της λειτουργίας της επιχείρησης (π.χ. εάν είναι βιομηχανία, τεχνική εταιρεία, εμπορική επιχείρηση, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών κ.λπ.) και

γ.3η κατηγορία: Τις ρυθμίσεις εκείνες που προβλέπονται βάσει καταστατικού (Ο.Ε.Υ., απόφαση του ΔΣ), εθίμου κλπ. και που πρέπει να είναι ίσες ή ευνοϊκότερες με τις δύο προηγούμενες κατηγορίες ρυθμίσεων.»

-Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, με την υπ’ αριθ. 243/2012 Γνωμοδότησή του, γνωμοδότησε ότι οι υπάλληλοι της Ε.Ε.Τ.Α.Α., ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της ως νομικού προσώπου το οποίο δημιούργησαν και στο οποίο βαρύνουσα συμμετοχή έχουν η ΚΕΔΕ και η ΕΝΑΕ (σήμερα ΕΝΠΕ), δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως υπαγόμενοι στο ρυθμιστικό εύρος του άρθρου 4 του Ν.4024/2011. Το Διοικητικό Συμβούλιο και το εν γένει και υπό οιανδήποτε σχέση εργασίας προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Α.Α. υπάγεται, ως προς τους μισθούς, αποζημιώσεις, επιδόματα και τις λοιπές απόλαυες του, στις ρυθμίσεις των άρθρων 31 και 32 ν. 4024/11 κατά τις διαλαμβανόμενες στις διατάξεις του πρώτου εξ αυτών επιμέρους διακρίσεις.

Δεδομένου ότι η Ε.Ε.Τ.Α.Α. θεωρείται επιχείρηση Ο.Τ.Α. που λειτουργεί με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, όπως έχει δε κριθεί (γνμδ. Ν.Σ.Κ. 531/99) και ανήκει στους φορείς του δημόσιου τομέα, ως προς τα θέματα α) των προσλήψεων, β) της ανάθεσης έργων, γ) της σύναψης συμβάσεων προμηθειών, δ) της σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, μπορεί να θεωρηθεί ότι η ανωτέρω γνωμοδότηση αφορά γενικά τις επιχειρήσεις ΟΤΑ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στις ρυθμίσεις του ενιαίου μισθολογίου του Ν.4024/2011, εκτός των άρθρων 31 και 32 αυτού.

Για τους ανωτέρω λόγους μας προκαλεί εντύπωση και ερωτήματα η προεκτεθείσα κρίση του Ζ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία είναι μάλλον απίθανο να ανακληθεί, καθώς διατυπώθηκε στο πλαίσιο προσυμβατικού ελέγχου διετών προγραμμάτων δράσης δημοτικών επιχειρήσεων, τα οποία όμως καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4071/2012.

Πηγή: dimosnet.gr

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ