Συμψηφισμός οφειλών Δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

nomos3

Από το ΥΠΕΣ εκδόθηκε η εγκύκλιος 39 με αριθμό πρωτ.: 22399/5 /6/2012 με θέμα: «Εφαρμογή ρυθμίσεων Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, περί συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία«.

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 103 Α’, δημοσιεύθηκε η από 30.4.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2012, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012». Οι διατάξεις της παρ. 5 του πρώτου άρθρου αυτής, ορίζουν ρητά ότι:

«Έως τις 31 Οκτωβρίου 2012, οι κύριες οφειλές δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οποίες συμψηφίζονται με τα συνολικά προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 (Α’ 53) έσοδά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31.12.2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4047/2012 (Α’ 31), ή αποπληρώνονται από τα έσοδα του δανείου που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012 (Α’ 14), ή από άλλους πόρους απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εξοφλούνται οι κύριες οφειλές στο σύνολο τους. Έως την ανωτέρω ημερομηνία αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά μόνο οφειλές που συμψηφίζονται ή αποπληρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, πλην των κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες. Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α’ 238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2, εφαρμόζονται και για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου. Επίσης, έως τις 31 Οκτωβρίου 2012 αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α’ 43), όπως ισχύει, και η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε αναβάλλεται ή, αν άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται.».

Εν όψει των ανωτέρω και σε συνέχεια των οδηγιών που σας παρασχέθηκαν με την υπ’ αριθμ. 2/3881/9.2.2012 εγκύκλιο μας, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί συμψηφισμού των οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, παρακαλούμε τους δήμους που έχουν ήδη προβεί σε σχετικές ενέργειες, για την επανάληψη της διαδικασίας, ήτοι α) λήψη βεβαίωσης από το δικαιούχο φορέα, στην οποία πλέον θα εμφανίζονται μόνο οι κύριες οφειλές, καθώς αυτές απαλλάσσονται από βεβαιωμένους πρόσθετους φόρους και πρόστιμα καθώς και από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφληθούν στο σύνολο τους, β) λήψη σχετικής επικαιροποιημένης απόφασης – αίτησης του δημοτικού συμβουλίου και γ) διαβίβαση της πράξης του δημοτικού συμβουλίου στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, με συνημμένες τις βεβαιώσεις των φορέων και τις τυχόν παραιτήσεις των ενδιαφερομένων από ένδικο βοήθημα ή από το δικαίωμα άσκησης αυτού όπου συντρέχει περίπτωση, για τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητάς της και εν συνεχεία την αποστολή της στην υπηρεσία μας, προκειμένου να εκδοθεί η κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.

Επισημαίνεται ιδιαιτέρως ότι οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία που συμψηφίζονται, είναι εκείνες που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και υπάρχει ουσιαστικά αδυναμία καταβολής τους από τον δήμο και ότι η εν λόγω ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τους δήμους, οι οποίοι είναι και δικαιούχοι των εσόδων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3756/2009 (Α’ 53). Έτσι, οφειλές ή μέρος αυτών, που προέρχονται από νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, μπορούν να ρυθμιστούν, μόνο εφόσον έχουν αναληφθεί νομίμως από τους οικείους δήμους.

Την παρούσα εγκύκλιο, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε και στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου μας, στη διεύθυνση www.ypes.gr / Το Υπουργείο/ Εγκύκλιοι – Αποφάσεις, παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε άμεσα στο σύνολο των δήμων χωρικής αρμοδιότητάς σας, για ενημέρωσή τους και πιστή εφαρμογή όταν συντρέχει περίπτωση. Περαιτέρω, είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία για την εφαρμογή των προαναφερθέντων.

Ο Γενικός Διευθυντής
Θ. Οικονόμου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ