Επίδομα παραπληγίας

Με την παρ 1 του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

«1. Ασφαλισμένοι φορέων κοινωνικής ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κρινόμενοι από Ειδική Επιτροπή, ως πάσχοντες εκ τετραπληγίας-παραπληγίας με ποσοστό ιατρικής αναπηρίας 67% και άνω δικαιούνται μηνιαίου εξωιδρυματικού επιδόματος. Του αυτού επιδόματος δικαιούνται και τα μέλη οικογενείας των ησφαλισμένων τα πάσχοντα εκ της αυτής νόσου. Το επίδομα τούτο καταβάλλεται εκ μιας μόνον πηγής. Το ύψος του ως άνω επιδόματος, αι κατηγορίαι δικαιούχων, αι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορηγήσεως και αναστολής καταβολής τούτου, ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ρυθμίζονται δι αποφάσεων του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, μετά γνώμην του Δ.Σ. εκάστου φορέως κυρίας ασφαλίσεως».

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.1284/82 ορίζονται τα εξής:

«1. Οι ρυθμίσεις του άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4109/1961 «περί Γεωργικών Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και άλλων τινών διατάξεων» καθώς και των Π. Δ/των και αποφάσεων που εκδίδονται με την εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, μπορούν να εφαρμόζονται και στους πάσχοντες από τετραπληγία ή παραπληγία δημοσίους υπαλλήλους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, έν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και στα πάσχοντα από τις αυτές νόσους μέλη των οικογενειών τους και στους παραπληγικούς ή τετραπληγικούς υπαλλήλους των ν.π.δ.δ., εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και στα πάσχοντα από τις αυτές νόσους μέλη των οικογενειών τους. Το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδια με αυτά του ανάλογου επιδόματος που χορηγείται στους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α.

2. Ή εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, προσκειμένου για πολιτικούς δημοσίους υπαλλήλους, εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους και με κοινή απόφαση των Υπουργών ‘Εθνικής ‘Αμύνης, Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας, προκειμένου για στρατιωτικούς υπαλλήλους, έν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και για τα μέλη των οικογενειών τους.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου  εφαρμόζονται και στους πάσχοντες από τετραπληγία ή παραπληγία υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, εν ενεργεία και συνταξιούχους, καθώς και στα πάσχοντα, από τις αυτές νόσους, μέλη των οικογενειών τους. Η εφαρμογή της ρυθμίσεως αυτής θα γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας και  Πρόνοιας».

Κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η ΚΥΑ Π3α/Φ.27/ΓΠ/οικ.124095/02 (ΦΕΚ 1594/23-12-02 τεύχος Β’) «Επέκταση και τροποποίηση επιδόματος Τετραπληγίας Παραπληγίας (Ν. 2646/98, άρθρο 22, παρ. 1 και 5), σε ασφαλισμένους του Δημοσίου και ανασφαλίστους»

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το επίδομα παραπληγίας δεν συνιστά μισθολογική παροχή αλλά αφορά προνοιακό επίδομα το οποίο καταβάλλεται σε διάφορες κατηγορίες δικαιούχων, όπως απαριθμούνται στο άρθρο 2 της ΚΥΑ Π3α/Φ.27/ΓΠ/οικ.124095/02 (ΦΕΚ 1594/23-12-02 τεύχος Β’) και στην περίπτωση των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων καλύπτεται από το φορέα που υπηρετούν οι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 3 της ίδιας ΚΥΑ.

Έτσι σύμφωνα με τα παραπάνω το Υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα η Δ/νση Δ22- Μισθολογίουδίνει τηλεφωνικά την οδηγία περί καταβολής του ανωτέρω επιδόματος και μετά την εφαρμογή του ν. 4024/2011.

Πηγή: dimosnet.gr

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών: ΕΔΩ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ