Άρση αναστολής προσλήψεων στους Δήμους

Αριθμός 13/2012

Η Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994 ( Α’28) (συγκροτηθείσα με την πράξη οικ. 253/21.5.2012 του Αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας

Αποτελούμενη από τη Σύμβουλο της Επικρατείας Ε. Γαλανού, ως Πρόεδρο και τις Παρέδρους Π. Μπραΐμη και Σ. Βιτάλη, ως μέλη.

Συνήλθε στο κατάστημα του Συμβουλίου της Επικρατείας, την Τετάρτη 23 Μαΐου 2012 και ώρα 12.00, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του διατυπούμενου στο οικ. 19077/15.5.2012 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, το οποίο υιοθετήθηκε και συμπληρώθηκε με το οικ. 19623/18.5.2012 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών, αιτήματος για την κατ’ εξαίρεση πρόσληψη από τους Ο.Τ.Α. προσωπικού διαφόρων κατηγοριών.
Αφού άκουσε την εισηγήτρια, Πάρεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Π. Μπραΐμη.

1.Επειδή, με το οικ. 19077/15.5.2012 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, το οποίο υιοθετήθηκε και συμπληρώθηκε με το οικ. 19623/18.5.2012 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, ζητείται να επιτραπεί η πρόσληψη από τους ΟΤΑ των ακόλουθων κατηγοριών προσωπικού:

α)προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις υπηρεσ/ες καθαριότητας των ΟΤΑ,

β)ναυαγοσωστών,

γ)προσωπικού για τη στελέχωση των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών,

δ)προσωπικού για την υποστήριξη της πυρασφάλειας, ε)υδρονομέων άρδευσης και

στ)προσωπικού για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων. Στο πιο πάνω έγγραφο αναφέρεται ότι η επικείμενη προκήρυξη νέων βουλευτικών εκλογών μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου 2012 παρατείνει την περίοδο της αναστολής των προσλήψεων και των πάσης φύσεως υπηρεσιακών μεταβολών στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή σε φορείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η παράταση της περιόδου αυτής σε συνδυασμό με την έλευση της θερινής περιόδου, που οδηγεί σε κατακόρυφη άνοδο των αναγκών των ΟΤΑ σε προσωπικό, έχει ήδη αρχίσει να προκαλεί σοβαρές δυσχέρειες στη λειτουργία τους με άμεσο αντίκτυπο στους δημότες τους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ελλοχεύει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Ειδικότερα, για την κάθε κατηγορία προσωπικού από τις προαναφερθείσες αναφέρονται τα εξής:

«α) Η έλλειψη προσωπικού στις υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ έχει άμεσο αντίκτυπο στη δημόσια υγεία, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, οπότε ο όγκος των απορριμμάτων αυξάνεται λόγω της τουριστικής κίνησης και ο σχετικός κίνδυνος από τη μη έγκαιρη αποκομιδή τους επιτείνεται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Σημειωτέον ότι, ακριβώς εξαιτίας της εξαιρετικής σημασίας του προσωπικού αυτού εξαιρέθηκε από τον περιορισμό των προσλήψεων που προβλέφθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, και κατά παρέκκλιση των επιλογών που υπαγορεύτηκαν από τα δυσμενή δημοσιονομικά μεγέθη.

β)Η πρόσληψη ναυαγοσωστών, πέραν της αδιαμφισβήτητης συμβολής τους στην προστασία των λουομένων, είναι υποχρεωτική εκ του νόμου (π.δ. 23/2000) για την κάλυψη εκμισθούμενων από τους ΟΤΑ ακτών και παραλιών από την 1.6 έως 31.8.2012.Η μη πρόσληψή τους επισύρει την επιβολή προστίμων από τις λιμενικές αρχές.

γ)Ενώ βάσει του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους οι δημοτικοί σταθμοί πρέπει να λειτουργήσουν έως τις 31.7.2012, οι σοβαρές ελλείψεις τους σε προσωπικό (συνταξιοδοτήσεις τακτικών υπαλλήλων, λήξη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού) έχουν ως αποτέλεσμα οι εναπομείναντες εργαζόμενοι να μην επαρκούν για τη στοιχειώδη λειτουργία τους και τη φροντίδα των νηπίων που έχουν εγγραφεί σ’ αυτούς (βρεφονηπιοκόμοι) αλλά και για την κάλυψη των αναγκών σίτισης και καθαριότητας (μάγειροι- καθαρίστριες). Σημειωτέον ότι πολλοί βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί λειτουργούν στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων και η μη έγκαιρη πρόσληψη του προσωπικού θα σημάνει Σημαντική απώλεια κοινοτικών πόρων,

δ) Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ επικουρούν το αντιπυρικό έργο των αρμόδιων υπηρεσιών προσλαμβάνοντας εργάτες Via τον καθαρισμό των δασών. Η αντιπυρική περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει.

ε)Οι υδρονομείς άρδευσης προσλαμβάνονται από τους πρωτοβάθμιους ΟΤΑ με σκοπό την άρδευση των καλλιεργειών των κατοίκων. Στις περιοχές όπου η έναρξη της αρδευτικής περιόδου συνέπεσε με την προεκλογική περίοδο δεν πραγματοποιήθηκαν οι προσλήψεις αυτές με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι καλλιέργειες.

στ)Είναι αυτονόητο ότι η μη πρόσληψη του προσωπικού για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων, στις οποίες έχουν εγγραφεί πολλά παιδιά, ενώ επίκειται η πρώτη κατασκηνωτική περίβδος, θα σημάνει την αναστολή της λειτουργίας τους». Για τους λόγους αυτoύς ζητείται με το πιο πάνω έγγραφο η άρση της αναστολής των διαδικασιών προσλήψεων για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις προσωπικού ώστε να μην ανασταλούν βασικές λειτουργίες της αυτοδιοίκησης, να προστατευθεί η υγεία και η περιουσία των πολιτών και να μην απολεσθούν κοινοτικοί πόροι.

Σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, οι άμεσες ανάγκες των ΟΤΑ σε προσωπικό καθαριότητας ανέρχονται σε 4.703 άτομα, για τα οποία θα εκδοθεί εγκλιτική κοινή υπουργική απόφαση σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 12 τοϋ ν. 4071/2012 (Α 85), ενώ οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν με τα κρίτήρια και τη διαδικασία του ΑΣΕΠ.

Περαιτέρω, οι ανάγκες των ΟΤΑ σε ναυαγοσώστες, προσωπικό για την πυρασφάλεια και τους βρεφονηπιακούς και πάιδικούς σταθμούς πρέπει να καλυφθούν, όπως αναφέρεται στο πιο πάνω έγγραφο, άμεσα με την πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας (κατά τις διατάξεις των άρθρων 206 παρ. 1 του ν. 3584/2007 και 20 του ν. 2738/1999).

Κατά το προηγούμενο έτος ο αριθμός των συμβάσεων αυτών ανήλθε σε 9.000 πανελλαδικά, ενώ για την αντιμετώπιση των τρεχουσών απαιτήσεων θα χρειαστεί η σύναψη 4.000 συμβάσεων αυτής της μορφής. Τέλος, κατά το ανωτέρω έγγραφο, οι υδρονομείς άρδευσης και το προσωπικό για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων υπολογίζονται σε 500 και 700 άτομα αντίστοιχα.

Μετά το σχηματισμό κυβέρνησης για τη διενέργεια εκλογών κατά το άρθρο 37 παρ.3 του Συντάγματος (π.δ. 71/2012, Α’ 124/17.5.2012) το εν λόγω οικ. 19077/ 15.5.2012 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών Π. Κουκουλόπουλου υιοθετήθηκε με το οικ. 19623/18.5.2012 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών Α. Μανιτάκη.

Με το έγγραφο αυτό ζητείται επιπλέον στις δίμηνες συμβάσεις να ενταχθεί και προσωπικό για την αντιμετώπιση των αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, περιλαμβανομένης της καθαριότητας, οπότε ο αριθμός των συμβάσεων αυτών ανέρχεται σε 5.000 συνολικά για όλες τις περιπτώσεις, με την αιτιολογία ότι «και η ανάγκη της καθαριότητας είναι άμεση, επιτακτική και εντεινόμενη τους θερινούς μήνες και πρέπει, για το λόγο αυτό, να εξυπηρετηθεί και με δίμηνες συμβάσεις» πέραν των οκτάμηνων συμβάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994,όπως ισχύει, έπειτα από την έγκριση του άρθρου 12 παρ. 14 του ν. 4071/2012.

2. Επειδή, στο άρθρο 28 του ν. 2190/1994 (Α’ 28), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 17 του ν. 2738/1999 (Α’ 180), ορίζονται τα εξής:

«1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του παρόντος…

2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευόμενες μεταβολές, οι οποίες έχουν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.

3. Κατ’ εξαίρεση από τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης.

4. Επίσης, επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπισθούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Για κάθε μεταβολή της παρούσας παραγράφου απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον αρχαιότερο Σύμβουλο της Επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου … Στην έννοια των κατά το πρώτο εδάφιο υπηρεσιακών μεταβολών περιλαμβάνεται και η πρόσληψη προσωπικού κατά το άρθρο 21 για την αντιμετώπιση ιδιαιτέρως επειγουσών και σοβαρών αναγκών της υπηρεσίας κατά το εδάφιο πρώτο της παρούσας παραγράφου.

5. Ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους».

3. Επειδή, από τις διατάξεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 28 του ν. 2190/1994, σε συνδυασμό προς τη διάταξη της παρ. 5 του ίδιου άρθρου του νόμου αυτού, εγείρονται σοβαρές αμφιβολίες αν, προκειμένου περί των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, οι απαγορεύσεις προσλήψεων και οι σχετικές εξαιρέσεις, κατά συνέπεια δε και η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της παρούσας Επιτροπής, έχουν εφαρμογή και κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης ή, αντιθέτως, μόνο κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.

Ανεξάρτητα, πάντως, από το ζήτημα αυτό, η Επιτροπή, εξετάζει κατ’ ουσία το αίτημα (βλ. γν. Επιτροπής 24,25/2009,5,12/2012).Με τα δεδομένα που παρατίθενται στη σκέψη 1 και ενόψει της παράτασης της περιόδου αναστολής προσλήψεων μετά τη διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 6.5.2012 με τη νέα προκήρυξη βουλευτικών εκλογών για τις 17.6.2012 (π.δ. 72/2012, ΑΊ25), κρίνει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 για:

α) τη συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων τριών (4.703) ατόμων για προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ ,

β) την πρόσληψη πέντε χιλιάδων (5.000) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για ναυαγοσώστες, προσωπικό πυρασφάλειας, προσωπικό των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών και προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ και

γ) την πρόσληψη πεντακοσίων (500) ατόμων για υδρονομείς άρδευσης των ΟΤΑ και επτακοσίων (700) ατόμων για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών κατασκηνώσεων, όπως ζητείται με το οικ.19077/15.5.2012 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, το οποίο υιοθετήθηκε και συμπληρώθηκε με το οικ.19623/18.5.2012 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών (βλ. γν. Επιτροπής 7/2007, 5,8,12/2012).

Διά ταύτα

Γνωμοδοτεί ότι συντρέχουν, κατά το σκεπτικό, οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 2190/1994 για την πρόσληψη από τους ΟΤΑ του πιο πάνω προσωπικού, όπως ζητείται με το οικ. 19077/15.5.2012 έγγραφο του Υφυπουργού Εσωτερικών, το οποίο υιοθετήθηκε και συμπληρώθηκε με το οικ.19623/18.5.2012 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 23 Μαΐου 2012

Η Πρόεδρος
Ε. Γαλανού

Τα μέλη
Π. Μπράίμη
Σ. Βιτάλη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ